En plötslig ökning av cancer bland vaccinerade

Foto av Belle Co pu00e5 Pexels.com

Praktiska skäl till varför vaccinskador sällan rapporteras
Analys av Dr. Joseph Mercola 08 oktober 2021 – Översättning av Kalle Hellberg 2021-10-08

EN ÖVERSIKT AV HISTORIEN
Deborah Conrad, en läkarassistent, blåser i visselpipan för COVID-jab-skador, och det faktum att dessa skador sällan rapporteras till US Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) vilket krävs enligt lag. Syftet med VAERS är att upptäcka möjliga signaler om biverkningar i samband med vacciner.
Insamling av data om biverkningar är särskilt avgörande när det gäller en medicinsk produkt som aldrig tidigare använts, såsom mRNA och DNA-baserade COVID-injektioner.
Conrad såg en dramatisk ökning av flera olika hälsoproblem när COVID-jabs rullades ut. Ett av de mest överraskande problemen har varit en plötslig ökning av cancer bland vaccinerade patienter vars cancer försvann innan jabben
Andra tillstånd som har ökat dramatiskt bland vaccinerade patienter inkluderar hjärtinfarkt, stroke, blodproppar, lunginflammation, sepsis, gastrointestinala besvär och blödningar, blindtarmsinflammation och pankreatit

I en Highwire-exklusiv, blåser Deborah Conrad, en läkarassistent (PA), visselpipan för COVID-jab-skador och det faktum att dessa skador i stort sett inte rapporteras.
Enligt Conrad, strax efter att massvaccinationskampanjen började, började hon se ett överraskande antal sjukhuspatienter som nyligen fått ett COVID-skott och nu testade positivt för COVID-19.
I synnerhet kom patienter med lunginflammation, och detta hände även mitt på sommaren. Det har blivit så vanligt, Conrad hänvisar till 2021 som ”året för lunginflammation”. Sepsisfall har också ökat.
Efter spridningen av COVID-jab märkte hon också en markant ökning av hjärtinfarkt, stroke, blodproppar, gastrointestinala besvär och blödningar, blindtarmsinflammation, pankreatit och återkommande cancer. Alla dessa var ”märkbart ökande”, säger hon, och ”alla tycktes märka det.”
I morgon publicerar jag ännu en bombfilm – en dokumentär som heter ”Vaccine Secrets: COVID Crisis.” Det är det första avsnittet av ”The False Narrative Takedown Series”, producerat av Steve Kirsch, verkställande direktör för COVID-19 Early Treatment Fund. Du vill inte missa den, eftersom den kompletterar och stöder allt som Conrad delade i den här intervjun.
De flesta vårdpersonal vet ingenting om VAERS
Conrad, som har arbetat som PA i 17 år, medger att hon inte visste något om det amerikanska systemet för vaccinationsbiverkning (VAERS) före vaccinationskampanjen. Detta är fallet med de flesta vårdgivare. Ingen av dem har någonsin utbildats i hur man identifierar potentiella vaccinskador, hur man rapporterar dem eller att de har ett lagkrav för att rapportera alla vaccinskador vid akut användning.
När det gäller konventionella vacciner är det frivilligt att rapportera till VAERS. Men så är det inte med vacciner för akut användning. Vaccinskador orsakade av ett vaccin enligt Emergency Use Authorization (EUA) MÅSTE rapporteras till VAERS enligt lag. Men som Conrad noterade har det absolut ingen utbildning varit i hur man gör det.
Hon var chockad över att inse att vårdgivare faktiskt är skyldiga enligt lag att rapportera misstänkta EUA-vaccinskador, eftersom ingen av sjukhuspersonalen hade blivit instruerad att göra det. Men på sidan 12 i Pfizers ”Faktablad för vårdgivare som administrerar vaccin” står det att: 1
”Vaccinationsleverantören ansvarar för obligatorisk rapportering av följande till Vaccines Adverse Event Reporting System (VAERS):

•vaccinadministrationsfel oavsett om de är associerade med en biverkning eller inte,
•allvarliga biverkningar (oavsett tillskrivning till vaccination),
•fall av multisysteminflammatoriskt syndrom (MIS) hos vuxna och barn, och
•fall av COVID-19 som leder till sjukhusvistelse eller dödsfall.
Fyll i och skicka rapporter till VAERS online på vaers.hhs.gov/reportevent.html . För ytterligare hjälp med rapportering till VAERS, ring 1-800-822-7967. Rapporterna bör innehålla orden ”Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine EUA” i beskrivningsdelen av rapporten.”
Läkare har en folkhälsoplikt att rapportera biverkningar
Förutom brist på utbildning om VAERS, är en av anledningarna till att så få läkare rapporterar misstänkta vaccinskador eftersom det inte finns några straff för att inte uppfylla ditt juridiska ansvar. Det verkställs i princip inte.

Det är värt att notera att det inte är läkarens uppgift att avgöra om en skada orsakas av ett vaccin eller inte. Språket i VAERS är mycket tydligt om detta. De ska helt enkelt rapportera alla negativa hälsotillstånd som uppstår efter att en vaccination har getts.
Med tiden, när rapporter samlas, kan FDA och CDC sedan börja se potentiella associationer, och om ett visst tillstånd inträffar med hög frekvens efter att ett visst vaccin ges, skulle länken då, teoretiskt åtminstone, undersökas ytterligare. Kort sagt, VAERS funktion är att signalera potentiella biverkningar som inte var kända tidigare.
Naturligtvis är insamling av data om biverkningar särskilt avgörande när det gäller en helt ny, aldrig tidigare använd medicinsk produkt som dessa mRNA- och DNA-baserade COVID-injektioner.
Varje vårdpersonal i landet borde verkligen vara på utkik efter eventuella biverkningar och noggrant uppfylla sin folkhälsoplikt att rapportera alla hälsoeffekter som uppstår inom en eller två månader, minst efter injektionerna. Vi är trots allt i ett massförsök, och utan noggrann datainsamling, hur kan vi möjligen förstå vad dessa injektioner gör?

VAERS är ett avgörande verktyg för att säkerställa vaccinsäkerhet
Så snart Conrad blev medveten om sitt ansvar att rapportera biverkningar började hon lämna in rapporter. Men det var så många att ”snabbt blev det ett heltidsjobb”, säger hon. Inom en månad hade hon redan rapporterat 50 misstänkta vaccinskador.
Faktakontroller avvisar vanligtvis VAERS-data som ”opålitliga” eftersom alla kan lämna in en rapport. Att en patient upplevde ett problem efter vaccination betyder inte heller att vaccinet var orsaken. 
Syftet med VAERS är att upptäcka möjliga signaler om biverkningar i samband med vacciner.
Först och främst är det inte en snabb och enkel uppgift att lämna in en VAERS-rapport. Det är mycket tidskrävande och kräver detaljerad information om blodarbete, symtom, tidigare sjukdomshistoria, antal vaccinet och mycket mer. Dessutom finns det ingen sparfunktion, så du kan inte gå ifrån den mitt i strömmen, annars loggar systemet ut dig och du måste börja om igen.
Så att säga att VAERS inte är optimerad för användarvänlighet och efterlevnad är en mycket allvarlig underdrift. Conrad och många andra läkare har uttalat att systemet ofta inte kommer att verifieras när du trycker på ”skicka” och raderar hela rapporten. Det är nästan som att det var avsiktligt utformat för att avskräcka från rapportering.

Det finns inte heller något incitament att spendera dina dagar på att lämna falska rapporter, eftersom det finns straff för att göra det. Detta står i skarp kontrast till att inte lämna in en rapport, utan straff. Dessutom kan en patient eller förälder lämna in en rapport, men de flesta rapporterna görs av läkare och de kommer inte att slösa bort sin tid på att lämna in falska rapporter.
Sedan finns det egentliga syftet med VAERS, som nämnts är att signalera potentiella problem. Det är sant att varje enskild rapport inte kan tas som ett bevis på att vaccinet orsakade ett problem, men när du har tusentals eller tiotusentals rapporter om en given effekt är det ett SIGNAL att det kan finnas en länk. Detta uttrycks tydligt på FDA: s webbplats: 2

”Syftet med VAERS är att upptäcka möjliga signaler om biverkningar i samband med vacciner. VAERS samlar in och analyserar information från rapporter om biverkningar (möjliga biverkningar) som inträffar efter administrering av vacciner från USA. ”

Att undvika att tveka vaccin ansågs viktigare än säkerhet
När Conrad började bli överväldigad av uppgiften att lämna in rapporter bad hon sjukhusadministrationen om hjälp. Hon ville att administrationen skulle utbilda personalen så att alla kunde ställa upp och ”göra rätt” genom att identifiera skador och lämna in rapporter.
Istället för att få den assistans hon förväntade sig, sprang hon på en tegelvägg av motstånd. Vaccinationstrycket var i full gång, och ingen var beredd att ställa frågor om vaccinsäkerhet, eftersom det kan främja vaccintvekan. Det var anmärkningsvärt att främja tanken på att skotten är helt säkra – även om de är sanna – ansågs viktigare än att se till att miljoner patienter inte skadades.
Conrad ringde sedan sjukhusets president för att fråga varför biverkningar inte rutinmässigt rapporterades till VAERS enligt lag. Presidenten svarade att han anser att ”den position systemet har intagit är att varje leverantör har ansvaret att rapportera om sin egen patient.”
Men hur kan de göra det om de inte är utbildade om vad de ska rapportera? Frågade Conrad. Han sa till henne ”leverantörer bör utbilda sig själva när de har att göra med patienter relaterade till COVID -vaccinationer.”Därefter berättade riskhanteringsteamet för henne att hon inte längre fick lämna rapporter för andra läkares räkning. Hon kunde bara lämna in rapporter för sina egna patienter. Hon fick också en skriftlig varning och sa att hon måste stödja sjukhusets tillvägagångssätt för vaccinet, enligt CDC och Department of Health vägledning.

Historiskt sett rapporteras vaccinskador rutinmässigt
Som förklarats av Conrad, som vuxna vårdgivare, hanterar de sällan vaccinationer, eftersom vuxna får väldigt få vacciner. Barnläkare är vanligtvis de som administrerar vacciner, och de ger dem till spädbarn och små barn. Därför kan barnläkare vara mer bekanta med VAERS.
Men även bland barnläkare är kunskapen och användningen av VAERS begränsad, och detta har varit känt i över ett decennium. Som anges i den så kallade ”Lazarus-rapporten”, formellt med titeln ”Electronic Support for Public Health-Vaccine Adverse Event Reporting System”, publicerad i slutet av 2010: 3

”Preliminära uppgifter samlades in från juni 2006 till oktober 2009 om 715 000 patienter och 1,4 miljoner doser (av 45 olika vacciner) gavs till 376 452 individer.
Av dessa doser identifierades 35 570 möjliga reaktioner (2,6 procent av vaccinationerna). Detta är i genomsnitt 890 möjliga händelser, i genomsnitt 1,3 händelser per kliniker, per månad.
Dessa data presenterades vid AMIA -konferensen 2009. Dessutom deltog ESP: VAERS -utredare i en panel för att utforska perspektivet hos kliniker, leverantörer av elektroniska hälsojournaler (EHR), läkemedelsindustrin och FDA mot system som använder proaktiv, automatiserad biverkningsrapportering.
Biverkningar från läkemedel och vacciner är vanliga, men underrapporterade. Även om 25% av ambulerande patienter upplever en negativ läkemedelshändelse, rapporteras mindre än 0,3% av alla negativa läkemedelshändelser och 1-13% av allvarliga händelser till Food and Drug Administration (FDA).
På samma sätt rapporteras färre än 1% av vaccinbiverkningarna. Låga rapporteringsfrekvenser utesluter eller bromsar identifiering av ”problem”-droger och vacciner som äventyrar folkhälsan. Nya övervakningsmetoder för läkemedels- och vaccinbiverkningar behövs.
Hinder för rapportering inkluderar brist på klinikermedvetenhet, osäkerhet om när och vad som ska rapporteras, samt bördorna för rapportering: rapportering är inte en del av klinikernas vanliga arbetsflöde, tar tid och är duplicerande. ”

CDC: s nya system visade 1 av 10 reaktioner
Denna rapport har en intressant bakgrund. Under 2010 anlitade CDC faktiskt ett företag för att automatisera VAERS. Varje patient som fick ett vaccin inom Harvard Pilgrim HMO lät automatiskt skanna sina journaler under de närmaste 30 dagarna, till exempel diagnostiska koder, laboratorietester och läkemedelsrecept.
Alla hälsoproblem som tyder på en negativ händelse laddades sedan upp automatiskt till VAERS -databasen. Anmärkningsvärt visade preliminära data att nästan 1 av 10 personer fick en reaktion efter vaccination, men det officiella CDC-mantrat är att risken för allvarlig vaccinskada eller död är 1 av 1 miljon.
Tyvärr, medan skapandet av VAERS 1986 var ett tillfälle att få ett bättre grepp om antalet potentiella vaccinreaktioner, skador och dödsfall som inträffade efter vaccinationer som gavs i USA, följde inte CDC igenom och projektet föll bort längs vägen.
Som författarna noterade skedde inte planen att automatisera VAERS-rapportering eftersom ”de nödvändiga CDC-kontakterna inte längre var tillgängliga och CDC-konsulterna som ansvarade för att ta emot data inte längre reagerade på våra flera förfrågningar om att fortsätta med testning och utvärdering.”

Varför släppte CDC detta projekt? Vill de inte skydda folkhälsan från potentiellt farliga produkter? Trodde de att sanningen kan förstöra vaccinindustrin?
Överraskande ökning av cancer och andra udda förhållanden
Som nämnts såg Conrad en dramatisk ökning av flera olika hälsoproblem när COVID-jabs rullades ut. Ett av de mest överraskande problemen har varit en plötslig ökning av cancer bland vaccinerade patienter vars cancer hade gått i remission före sticket.
Bigtree påpekar att han har talat med ett antal onkologer som har gjort samma observation i sina metoder. Dessa cancerformer tenderar att vara mycket plötsliga i början och mycket aggressiva, vilket ofta leder till döden.
Hon ser också nya cancerformer som dyker upp ”ur ingenstans” och mer sällsynta cancerformer, till exempel solida organtumörer som dödar patienten innan en biopsi ens kan tas.
Blodproppar och stroke har också skjutit i höjden, och dessa förekommer även hos patienter som får maximala doser av antikoagulantia. Udda och ovanliga neurologiska problem med anfall och darrningar blir också vanligare, liksom lunginflammation och sepsis.

Är vi i en pandemi av de ovaccinerade?
På frågan om en majoritet av patienterna på hennes sjukhus är ovaccinerade – vilket vi får veta – säger hon nej, tvärtom. Hon har följt siffrorna i ett par månader, och som bara ett exempel, på en viss dag i juli, av de 35 inlagda patienterna, var 30 helt vaccinerade och alla de sju patienterna på intensivvården var helt vaccinerade.
Detta trots att länsvaccinationen vid den tiden bara låg mellan 40% och 45%. Hon påpekar att dessa vaccinerade patienter inte alla var COVID-19-patienter, utan att de blev inlagda för alla slags hälsoproblem. Många vaccinerade patienter har också återinlagts flera gånger sedan de fick sitt skott.
Medan Conrad har gjort allt hon kan för att skydda folkhälsan fram till nu – efter att ha lämnat in mer än 120 VAERS-rapporter hittills – kommer hon inte att kämpa i frontlinjen längre. Hon fick sluta från jobbet i slutet av september 2021 för att hon vägrade att få COVID-skottet. Efter allt hon har sett, ”Jag är mer rädd för vaccinet än jag är för COVID”, säger hon.

Det troliga resultatet av denna tyranniska intervention
Detta är den ultimata ironin. Conrad är helt klart en av de mest medkännande, högintegrerade och absolut engagerade sjukvårdspersonal på det sjukhuset och de avskedar henne för att hon har följt hennes konstitutionella rättigheter. Jag tror att detta är just beteendet som i slutändan kommer att leda till självförstörelse av vårt samhälle.
Du kan helt enkelt inte avfyra tiotals miljoner av några av de ljusaste och ärligaste människorna i landet som håller sig till personlig frihet och frihet och inte förväntar sig att det kommer att få förödande konsekvenser. Vem blir kvar för att utföra arbetet? Majoriteten av dessa människor som sägs upp är högutbildade proffs som inte lätt kan ersättas.
Det är klart att de inte förstår resultaten av dessa tyranniska ingrepp. Det är helt uppenbart att vi befinner oss i en mycket stenig tid med massiv brist när människor sparkas från sina jobb. Så var beredda, folk och fyll på som om du väntade en orkan och visste att du inte skulle få tillgång till hjälp utifrån i tre till sex månader. Jag hoppas att detta inte händer, men allt pekar på detta resultat.

Vaccinskadade patienter vill bli hörda
Den sorgliga sanningen är att vi befinner oss i en epidemi av vaccinskador, och skadade patienter ignoreras nu rutinmässigt av de människor som uppmuntrade dem att ta skottet. För att få en uppfattning om vad riskerna faktiskt är, kolla in några av fallen som rapporterats till nomoresilence.world 4 och c19vaxreactions.com , 5 två webbplatser för att ge en röst till dem som skadats av COVID -skott.
Du kan också bläddra igenom mer än 246 000 kommentarer kvar på ett Facebook-inlägg av WXYZ-TV Channel 7 . 6 , 7 De bad människor som hade förlorat en ovaccinerad nära och kära till COVID-19 att kontakta dem för en berättelse, men vad de fick var en lavin av berättelser om vaccinskador och dödsfall istället. Nedan är ett urval av kommentarer som publicerats på webbplatsen:

”Vad sägs om att göra en historia om min farbror som var i bra form tills han vaccinerades. Eller min chefs farbror som var frisk och i 50-årsåldern, sedan dog plötsligt en vecka efter att ha vaccinerats. ”
”Min svågers far dog i en stroke 48 timmar efter Moderna vax. Han var aktiv och frisk. ”
”Skottet dödade min vän tre veckor efter att han fick det.”
”Jag känner till två kvinnor som fick stroke direkt efter sitt skott.”
”Vi förlorade en farbror i hjärtinflammation två dagar efter att han fick vaccinet.”
”Jag förlorade en mycket kär man efter sin andra dos av vaccinet och han sa att han ångrade att han fick det och han rådde mig att inte få det. Vad sägs om att rapportera om dem? Han dog av en hjärnaneurysm och var en mycket frisk man. ”
”Min vackra mamma gick bort nyligen, 23 dagar efter det första skottet med AstraZeneca (som jag inte visste att hon fick). ”Immunisering” var ”dödsorsaken” på hennes dödsbevis. ”
”Jag känner nu fler människor som skadats av vaccinet än människor som ens hade covid.”
”Nej, men jag känner till två personer som dog av covid efter att ha vaccinerats fullständigt.”
”Min farbror gick bort 3 månader efter hans andra skott. Han fick diagnosen tjocktarmscancer i stadium 4, opererades, släpptes till rehab och dog sedan av en blodpropp. Tack Pfizer. ”
”Jag känner till två kvinnor som hade missfall inom 2 dagar efter att de tagit det.”

Källor:
1 Pfizer’s Fact Sheet for Healthcare Providers Administering Vaccine (PDF)
2 FDA Vaccine Adverse Events
3 Electronic Support for Public Health — Vaccine Adverse Event Reporting System (PDF)
4 No More Silence
5 c19vaxreactions.com
6 Facebook WXYZ-TV Channel 7 September 10, 2021
7 World Tribune September 13, 2021

…….

 

Publicerat i Influensan | Märkt , , , , , , , , | 1 kommentar

MEDICINSK BOMB: Blodläkaren släpper fynd som visar att Modernas mRNA-covidvacciner förändrar de röda blodkropparna från runda till rörformiga och får dem att klibba ihop

Covidvacciner är inte vacciner alls. De är genmanipulerade gifter som täpper till humant blod. Kan inte blodet syresätta kroppen blir du sjuk. Som att åka runt med förorenad soppa i en bil.

Prickiga huset

MEDICINSK BOMSKAL: Blodläkaren släpper fynd som visar Modernas mRNA-kovidvacciner förändrar röda blodkroppar från runda till rörformiga och får dem att hålla ihop

07/27/2021 / Av SD Wells

https://www.newstarget.com/2021-07-27-medical-bombshell-blood-doctor-releases-findings-showing-modernas-mrna-covid-vaccines-change-red-blood-cells.html

Ja, det är dags att bli din egen ”medicinska utredare”, eftersom dessa vaccintillverkare och tillsynsmyndigheter inte har vårt bästa i åtanke. Vill du veta exakt vad mRNA-vaccinerna gör mot ditt blod som är mycket farligare än Covid-19-viruset eller någon av dess varianter?

Du behöver inte vara mekaniker för att lära dig och förstå hur smutsig olja kan förstöra en motor, och du behöver inte vara läkare eller forskare för att förstå hur mRNA Covid-vacciner förändrar de röda blodkropparna för att få dem att klibba ihop. Detta förklarar blodproppsfenomen som händer runt om i världen efter Covid-inokulationen. Detta förklarar den inflammerade hjärtepidemin som händer runt om i världen efter Covid-vaccination. Detta förklarar explosionen av fall av neuromuskulära degenerativa tillstånd.

Varför klagar tusentals Covid-vaccinerade människor på obeveklig slöhet, yrsel och grumligt tänkande?

Myokardit är tillståndet hos ett inflammerat hjärta, som är överansträngt av olika skäl. En huvudorsak…

Visa originalinlägg 523 fler ord

Publicerat i Influensan | Märkt , , | 3 kommentarer

Global statskupp pågår nu! Vår frihet försvinner under ett kvävande nät!

”Kuppmakarna är en handfull dogmatiskt teknokratiska psykopater. Som samtidigt är giriga multimiljardärer och tydligen anser sig äga hela planeten och allt liv på den. Med rätt att göra vad de vill med oss normala människor, som vore vi deras privatägda boskap”, skriver Jens Jerndal i detta inlägg.

Alla vi normala människor på Jorden står nu inför den farligaste och mest omfattande attack någonsin på vår frihet och våra rättigheter. Detta är kalla fakta och dödligt allvar!
Den falska Corona-plandemin och allt som gjorts i dess namn är bara första ledet i en global statskupp, som nu står inför en avgörande fas. Om den lyckas, försvinner våra möjligheter till egna val och självständig handling för gott.

Den innebär att 5G:s centrala kommando kommunicerar med elektroniska nano-bots i våra kroppar och hjärnor. Och de planteras i hemlighet in med de DNA-modifierande injektioner vi alla uppmanas ta som ”vaccinering mot Covid-19”.
Detta möjliggör total mental och fysisk kontroll med individuell målsökning av varenda ”vaccinerad” människa på planeten.

Kontrollen utövas av anonyma teknokrater i en datacentral. Eller av programmerade automatiska algoritmer. Känns inte det väldigt betryggande? Den här globala statskuppen är ett slags terrorist-attentat riktat mot hela Mänskligheten sådan den utvecklats organiskt genom årtusendena på vår fantastiska, unika planet. En utveckling som ägt rum i ekologisk symbios med en ofattbart uppfinningsrik, mångskiftande och överflödande Natur, vars fortsatta existens nu också hotas av 5G. Jo, faktiskt, enligt den mest avancerade oberoende vetenskapen, som naturligtvis censureras av teknokratmaffian och deras media.

Kuppmakarna är en handfull dogmatiskt teknokratiska psykopater. Som samtidigt är giriga multimiljardärer och tydligen anser sig äga hela planeten och allt liv på den. Med rätt att göra vad de vill med oss normala människor, som vore vi deras privatägda boskap.
Deras attentat är speciellt riktat mot allt som gör oss till människor. I synnerhet mot vår ”ovetenskapliga” andliga sida, dvs. mot kärlek, medkänsla, solidaritet, fantasi, kreativitet. Mot vår osynliga dimension av medvetande, intuition, tankar, idéer, samt känslo-, skönhets- och lyckoupplevelser.

Psykopater saknar förmågan till sådant. Och just de psykopater som står bakom det nu pågående terminala terroristattentatet är dessutom fanatiska anhängare av en ny pervers teknokrati-kult de kallar Transhumanism. Transhumanismen går ut på att ”förbättra” människan genom att koppla upp oss trådlöst mot en databas i det digitala ”molnet” och sammansmälta oss med en central global – eller t.o.m. galaktisk eller kosmisk – datacentral eller digital hjärna. Deras egna ord.

Könsindelning, sex och fortplantning vill de avskaffa – kom ihåg att de är oförmögna till normala mänskliga känslor – och i stället vill de med genetisk manipulation, dvs GMO, ”förbättra” Guds eller Naturens genom miljontals år framtestade arter, inklusive Homo Sapiens. Ja, de tror på fullt allvar att de kan förbättra naturen genom genmanipulation, och skapa perfekta barn i ett laboratorium! Med just de egenskaper man vill ha. Liksom artificiell mat. Vilken total brist på verklig insikt och sann intelligens!

Skall vi då låta oss överrumplas och förintas av en handfull maktgalna och sinnesrubbade psykopater? Svaret är ett rungande NEJ! – Vi är mycket mäktigare än de, om vi bara vaknar upp, övervinner all rädsla och organiserar oss. Och vi har det sunda förnuft våra angripare saknar, och som är så nödvändigt för både överlevnad och lycka. Hittills har de utnyttjat vår rädsla för döden, vår aningslösa godtrogenhet och ett riggat system, till att få makt över oss och utnyttja oss, precis som politiska härskare gjort i alla tider.

Den stora skillnaden mot förr, är de tekniska resurser makten förfogar över idag. Rädsla för allt möjligt är ett av mänsklighetens värsta gissel och en säker väg till förintelse. Dessutom en diktators bästa vapen för att kuva och kontrollera en befolkning. Det är inte Covid-19 eller några Corona-virus vi behöver vara rädda för. Det är vår egen rädsla.
Oräddhet och handlingskraft är enda vägen till frihet och framgång. Genom att fokusera på följande fyra fakta kan vi vinna över dem och skrota deras planer på att förinta oss som medvetna, självständiga och fullvärdiga medlemmar av Mänskligheten:

1) Vi är långt fler än dem. Minst en miljon mot var och en av dem.

2) Somliga av oss har långt mer koll på deras planer än de har en aning om.

3) Men vi måste alla samarbeta effektivt, solidariskt och oförtröttligt. Och öppet, utan rädsla.

4) Internet och smartphones gör idag kommunikation, koordination och samarbete lätt. Att våra motståndare har tillgång till allt vi säger och gör spelar mindre roll, så länge vi håller ihop, sluter våra led, och står fast.

Avgörande för seger är att få över på vår sida ett kritiskt antal funktionellt viktiga personer utan vilkas lydnad våra motståndare blir maktlösa. Jag tänker på poliser, militärer, nyckelpersoner inom datakommunikation, administration, transport och alla slags nödvändiga tjänster.

Underskatta inte vad som står på spel. Detta är ett krig och det handlar för de flesta av oss om inget mindre än vår överlevnad! Och för alla överlevande handlar det sedan om ett minimum av frihet, mänsklig värdighet och integritet. Att huka i livrädd underdånighet räddar ingens liv. Det behövs nu många samordningscentraler för koordinerad handling respektive passiva motståndsaktioner. Detta måste bli en samordnad global aktion.

Alltså ge er tillkänna, alla ni som inser allvaret och brådskan i denna appell, och börja organisera er! De med konto på Telegram kan börja kommunicera och skapa grupper där. Där finner vi meningsfränder. Men ni har kanske kännedom om andra nya plattformar, som fungerar lika bra?

Glöm Facebook, Google, YouTube, Twitter, Instagram etc! – De tillhör alla fienden och kommer att ta bort allt som inte gynnar kuppmakarna och deras planer. Kommunikation, information, planering och samordning sker givetvis på nätet, non-locally, men slutresultatet beror fortfarande av konkreta lokala initiativ och personlig samverkan. Decentralisation av all behovstillfredsställelse är nyckeln till överlevnad.

JENS JERNDAL

M.D.(MA), M.Sc.(Econ.), D.Sc.h.c.
Former Professor of Holistic Medicine
Author of
VAKNA SVERIGE – FRAMTIDEN ÄR HÄR!
CRACKING THE RAINBOW CODE
PARADIGM PULSE – SENSING THE SURGE OF CHANGE

…….

Publicerat i Politik | Märkt , , , , , , , , , , | 19 kommentarer

Glöm inte underredet! Rostskydda!

Jesper Setterlind med oljesprutan i högsta hugg. Nu blir det munskydd på. Foto: Helena Palena

Höststäda hus och trädgård hör till vanan! Men även bilen behöver ses över. Och då är det mest det som syns man filar på. Men underredet som ska bära det hela kanske man lätt glömmer bort. En underredsbehandling förlänger ekipaget med säkert flera år. Börjar bilen rosta fallerar sen både det ena och det andra.

Nu ska Cadillacen årgång -52 få sig en redig oljeinsprutning innan den stallas in för vintern. Herman Jonsson i Delsbo har en stor mekanisk verkstad men där kan man även få bilen underredsbehandlad. Jesper Setterlind, 21 år, sköter bland annat om den sysslan. En stor bil som en Cadillac som väger 2,5 ton tar sin lilla tid att gå igenom. Bilen efter som var en liten Polo går på halva den tiden.

Jesper har arbeta hos Herman i fyra år. Han är från Bjuråker och bor i Delsbo. Han är nu verkstadsarbetare och CNS-operatör och jobbar med underredsbehandlingen vid behov. Han gillar bilar. Han har själv en amerikanare. Man kan ju tro att man använder sämre oljor till en sån sak men Icke sa Nicke!

  • Nej! Nej! Här använder vi den bästa oljan för insprutning som finns! Det är en fin kedjeolja. En segare olja som fäster bättre. Och det får inte regna. Bilen måste vara torr så oljan fäster, säger Jesper.
Oljan som används och pluttarna i plast som hålen pluggas igen med efter insprutningen.

Vid underredsbehandlingen tillämpar man metoden att borra hål vid vissa punkter där olja även sprutas in. Sen pluggas hålen igen med små plastpluttar. Underredsbehandlingen sker på den varma årstiden. Herman Jonssons håller stängt tre veckor på sommaren. Under säsongen hinns det med 60 – 80 bilar. När Cadillacen är klar är det den lilla Polons tur. Ser ut som en mygga bredvid Cadillacen. Nu väntar vintervila för det stora slagskeppet!

Här är Jesper Setterlind under bilen och sprutar. Han körde upp
bilen och backade ner den från lastbryggan. En sån gång gäller det att hålla tungan rätt i mun.

Foto: Helena Palena

Publicerat i Människor | Märkt , , , , , , | 2 kommentarer

En bild som talar!

Det är en enda röra med med sjuka, med döda och hur många som insjuknat och ligger på IVA fast dom har fått två sprutor! Här lite statistik som än så länge inte är fingerad vad jag förstår. Smittan är inte så farlig. De flesta överlever. Ändå ska hela världen skattskrivas (vaccineras)! Alltså är det annat som sker där bakom skynket! Sorgligt och gräsligt värre!

…….

Publicerat i Influensan | Märkt , , , , , , , | 9 kommentarer

Nyponrosen lever sitt eget liv!

Och här en nyponros (Rosa canina) som växer alldeles vid sjökanten! Naturen ger blanka fan i sprutor och politik! Trevlig fortsättning på Sommaren! 🌺🌺🌺

Foto: Helena Palena

…….

Publicerat i Växter | Märkt , , , , , , , | 3 kommentarer

Nooshi! Nooshi! Vad har du gjort! Hoppas du välter skiten av pinn!

Grattis Nooshi Dadgostar som fyller år idag!

Vi är nog många som är trötta på politiken! På att dom bara snackar och aldrig levererar. Löfven sitter med hjälp av MP och Annie Lööf på en bräcklig ministär. Löfven sitter där för han lovade Lööf att marknadshyror ska införas. Ingick i Januariavtalet. Usch! Socialdemokrater och arbetare ska höra ihop. De ska inte vara inne med liberaler och företagstänkare. Men nu är alla utsatta på fria marknaden där globalisterna ska tjäna pengar på varje människa som sliter och betalar skatt. De lovar runt och håller tunt! Men så sätter Vänstern äntligen ner klacken och skruvar åt tillställningen! Ida Gabrielsson, vice ordförande i V, går inte av för hackor hon håller.

Mehrnoosh ”Nooshi” Dadgostar, född 20 juni 1985 i Ängelholm, är en svensk politiker och ledamot av Sveriges riksdag. Hon är sedan 31 oktober 2020 partiledare för Vänsterpartiet. Dadgostar var tidigare talesperson för Vänsterpartiet i socialförsäkringsfrågor. Nooshi Dadgostar föddes på en flyktingförläggning i Skåne 1985, och växte upp i Norrköping och på Hisingen i Göteborg. Hennes föräldrar kommer från Iran som politiska flyktingar i början av 1980-talet.
På twitter kommenterar Nooshi Dadgostar nyheten om förslaget om ny partiledare:
– Glad och rörd över att vara valberedningens förslag till ny partiordförande för Vänsterpartiet. Men medlemmarna fattar det slutgiltiga beslutet. Nu arbetar vi tillsammans för att minska klyftorna och axla en ännu större politisk roll framöver, skriver hon.

Dadgostar har studerat juristprogrammet vid Stockholms universitet, varit vice ordförande för Ung Vänster och lokalpolitiskt aktiv och kommunfullmäktigeledamot i Botkyrka. 2014 valdes hon till ledamot av Sveriges riksdag och blev bostadspolitisk talesperson för Vänsterpartiet. Regeringen och bostadsminister Peter Eriksson utsåg henne 2017 till särskild utredare, den första vänsterpartistiska riksdagsledamoten som lett en statlig utredning.


Hon skrev på twitter 17 juni:
Nooshi Dadgostar @dadgostarnooshi
Vi gör det vi har sagt i två och ett halvt års tid, vi står vid vårt ord. Någon måste stå upp för Sveriges tre miljoner hyresgäster.
En tweet som fick 436 repliker 424 delningar och 5,1 tusen som gillar.

Usch för kommunismen! Men här hyllar jag Nooshi och hoppas hon och partiet orkar stå pall mot globalisttrycket som Annie Lööf har bakom ryggen. Även om dom säger att marknadshyror bara ska gälla nyproduktion så vet vi vad det hela ändar upp i. Folk kommer inte att ha råd att bo.
I ett samhälle betalar vi skatt för att vi ska kunna bo, gå i skola, få vägar att åka på och sjukvård. Då ska staten stå för det och det ska inte säljas ut. Det handlar inte om kommunism kontra kapitalism. Det är helt enkelt förnuft! Och förnuftet har ingen speciell färg som anger politisk inriktning. Punkt.

Att politikerna mer tänker på sig själva och skiter i folk är ju dom tusentals gamla hemlösa som bor på gatan ett bevis på. En växande skara och ingen bryr sig! Ingen säger något! Tur att Vid Din Sida finns för annars skulle dom hemlösa både frysa och svälta ihjäl! Finns inte ord!
Så när Nooshi nu sätter ner klacken och vrider om är det en lisa för själen! Det finns hopp när politiker tänker på människorna och inte bara på sig själva! Så kör hårt Nooshi! Vält skiten av pinn!

…….

Uppdatering!

Vet Löfven vad han står och säger! Man kan verkligen undra!

INRIKES Regeringsdokumentet visar att Stefan Löfven och Annie Ljuger om fri hyressättning. Den kommer gälla hela hyresmarkanden och inte bara nyproduktion, som Januaripartierna påstår.

Under hela veckan har regeringen med stödpartier upprepat att utredningen om fri hyressättning vid nyproduktion endast kommer gälla nyproducerade lägenheter. Både Stefan Löfven och Annie Lööf har påstått att endast en procent av dagens hyresbestånd berörs. Så sent som i fredags gick statsminister Stefan Löfven dessutom ut med att Socialdemokraterna aldrig kommer acceptera marknadshyror.

– Vi kommer aldrig att acceptera marknads-hyror. Det har aldrig varit aktuellt. Jag har samma uppfattning om marknadshyror som Vänsterpartiet. Det finns heller inget regeringsförslag utan det som finns är ett utredningsbetänkande om hyressättningen i nyproduktion, sa Stefan Löfven.

Men vid en närmare titt på regeringens eget dokument visar det sig att Stefan Löfven inte berättar sanningen för svenska folket. I Statens offentliga utredning 2021:50 kan man bland annat läsa att fri hyressättning även ska gälla lägenheter som har genomgått omfattande renoveringar.

Publicerat i Politik | Märkt , , , , , , , | 4 kommentarer

Maskros! Dandelion! Människans bästa vän!

DANDELION! 🙂
Maskrosor finns hela sommaren! Plocka några blommor på förmiddagen och lägg i ett glas med vatten. Peta ner blommorna under vattnet. Solen drar ur nyttigheterna så låt stå i halvsol till nästa dag. Sila och drick! Maskros är mycket nyttigt! Du kan använda hela växten. Bra för magen! Och mår den bra mår hela du bra! 🥰

Foto: Helena Palena

Maskrosen (Taraxacum) är bra mot måttlig förstoppning, som urindrivande medel, nedsatt gallflöde och körtelsekretion. Läs mer!

https://parnassen.wordpress.com/2015/04/14/vive-la-nassla-och-maskros-lindra-utifran-men-laka-inifran/

…….

Publicerat i Växter | Märkt , , , | 1 kommentar

I huvudet på Bill Gates!

Kan vara en bild av 1 person och text där det står ”WHEN A GUY HAS ENOUGH MONEY TO END WORLD HUNGER, END POVERTY, REGENERATE THE SOIL AND CLEAN THE OCEANS. INSTEAD CHOOSES TO PUMP HIS MONEY INTO GMO MOSQUITOS, BLOCKING OUT made THE SUN, CREATING FAKE MEAT AND MOST IMPORTANTLY PRODUCING TOXIC VACCINES FOR 7 BILLION PEOPLE YOU HAVE TO ASK YOUR SELF WHY?”

…….

Publicerat i Politik | Märkt , , , , , , , | 27 kommentarer

Depopulation! Är vaccinet vapnet!

Vaccinhysterin har tydligen inga gränser! Nu ska barn testas och injekteras med ett vaccin som förmodligen kommer att göra dom sterila (se nedan) och ge dom autoimmuna sjukdomar. Om det vore så att folk låg döda i var och varannan stuga i denna s k pandemi skulle jag också köpa upplägget. Men det gör det inte! Folk dör i vanlig takt. Faktum är att det dog fler 2019 (lägsta dödstalet på hela 20-talet) än vad det gjorde 2020. Åren 1993 och 2002 hade vi särskilt kraftiga influensor så varför var det ingen pandemi då?
Läser om att vaccinerade smittar i små notiser här och där! Att det kommer ut saker ur deras andedräkt och porer. Ja! Så är det nog när det är depolutation på gång. Att det händer saker med blodet! En flicka på 10 år fick mens två gånger på en månad. Kvinnor får stora blodklumpar som ramlar ut från livmodern. Frågan är vad flygbolagen ska göra? Vågar dom ta upp folk med vaccinpass flera tusen meter upp i luften med förmodade stämningar framgent. Och massörer som har dubier inför kontakt med sina kunder. Tror som det sägs att det är vaccinet som är biovapnet. Så måste det vara när dom en procenten tycker att vi är för många på jorden som är deras ägodel och som vi – fårskocken – förstör för dom. Vaccinerna är nödgodkända – bara det! Måste ju innebära att varenda en som vaccinerar sig är en försökskanin.

Vaccinerade gör friska människor sjuka! Utplåningsmaskinen avslöjad!
EXTERMINATION machine unmasked: Why vaccinated people are making HEALTHY people sick, Pfizer document admits vaccinated people ”shed” infectious particles, the spike protein is the bioweapon. Läs mer!

Pfizers biovapendokument
Och här går man direkt till hästens mun för att höra vad som sägs! Enligt Pfizers egna dokument för att finna svaret på att inandning och hudkontakt överför smitta från vaccinerade till ovaccinerade.
You are asked to consult COVID Vaccine manufacturer “Pfizer’s own documents that state both inhalation and skin contact will transmit whatever is in the vax from the vaccinated to the unvaccinated. Here is what just this small portion of [official Pfizer COVID “Vaccination” medical bioweapon document is saying:

Här kan vi läsa vad en del av officiella Pfizer COVID ”Vaccination” medicinska biovapendokument säger:
“(1). Om en man som inte vaccinerades berör en vaccinerad kvinna eller andas en del av luften som hon andas (med andra ord, går förbi henne på kontoret) och sedan har sex med sin fru, kan hans fru få en negativ påverkan och hon bör undvika att bli med barn.
(2). Om en kvinna som aldrig vaccinerades utsätts för en kvinna som vaccinerats kan hon: (A) få missfall, (B) spontant avbryta havandeskapet, (C) förgifta barnet via hennes bröstmjölk, (D) Få barn som har kognitiva svårigheter. Läs mer!


Lars Bern benar ut vad denna smitta är. Vi får höra att det handlar om luftvägarna men att det själva verket är en vaskulär sjukdom. Kroppen får syrebrist – cytokinstormar och blodförgiftning som följd. Blodet bildar klumpar och kroppen kan inte syresätta sig. Kan mycket väl beror på strålning från 5 G. När smittan rullades ut började den i Wuhan och norra Italien råkade särskilt illa ut. Testbäddar för 5G. Läs vad jag skrev i ett tidigare inlägg.

Lars Bern – När boten är värre än soten!
”I min nyutgivna bok CORONAN och den Metabola Pandemin pekar jag på att Covid-19 av allt att döma är en vaskulär sjukdom och inte en respiratorisk, som är den vanliga föreställningen. Det kommer hela tiden ny forskning som stödjer den uppfattningen. Den sista april publicerade amerikanska och kinesiska forskare en mycket viktig studie där man bygger sin forskning på denna observation.
Det är ett inflammatoriskt angrepp på blodkärlens endotel som ger de allvarliga symptomen vid Covid-19. Vad forskarna visat är att själva det s.k. spikproteinet (S-protein) på viruspartiklarna angriper endotelet. Denna observation är ytterst bekymmersam eftersom de nödgodkända experimentvacciner som nu ges till miljarder människor världen över, fungerar just genom att producera dessa S-proteiner.” Läs mer!

Så nog verkar det vara utrotning av människan allt! Man behöver inte bomba och kriga längre. Nu går soldaten rakt in i våra kroppar och mejar ner! Hur ska man kunna skydda sig mot en sådan ondska!

Det enda man har är sitt immunförsvar! T-cellerna i kroppen är inte att leka med. Man ska prata med dom. Inte släppa in fiender som förvirrar regementet i kroppen. Där finns en viss ordning. Kommer det in trojanska hästar i systemet så blir generalen orolig! Systemet blir förvillat. Han tappar kontrollen över brigaderna och en bataljon bryter sig ut och bildar vilda peptider som angriper det egna systemet och vips har det skapats en autoimmun sjukdom! Nä! Så kan vi inte ha det! Tyvärr går Anders Tegnell och Company inte våra ärenden! De tjänar big pharma. Folkhälsa kan vi glömma! Sin egen hälsa får man försöka fixa själv.

Vi avslutar med en fantastisk genomgång av hela förloppet av Max Lundqvist på NewsVoice.

”WHO-chefen Tedros Adhanom Ghebreyesus hade plötsligt ändrat på definitionen av begreppet flockimmunitet. Flockimmunitet kan sedan den 15 oktober 2020 enbart uppnås via vaccinering och den naturliga immuniteten nedvärderades därmed till noll. Det här skedde ungefär samtidigt som vaccinen från Moderna och Pfizer hade fått sina villkorade nödtillstånd, i väntan på de slutgiltiga godkännandet i mars 2023.
Så vad är det som pågår egentligen? Handlar allting verkligen om folkhälsa? När man hävdar att vaccineringen är frivillig samtidigt som man planerar att införa diskriminerande s.k. vaccinpass, upplevs allting snarare som en briljant affärsidé och global tyranni. Mer om det i nästa artikel.
Den där stoltheten över att vara svensk förbyttes snabbt till en känsla av att stå i ett mörkt moln av kollektiv skam. Jag skäms inför mitt barn.” Läs mer!

…….

Publicerat i Influensan | Märkt , , , , , , | 50 kommentarer

Stor demonstration i London mot Plandemin!

Sanna Ehdin: ”Närmare en miljon människor i London i går 24/4 på magnifik och lugn, fredlig Manifestation för frihet och mot lockdown som förstör företag och ekonomi! I Sverige kan ni göra samma den 1e maj i Stockholm, Göteborg och Malmö. 🙏🏻
För ett fungerande Sverige bygger på att företagsamheten fungerar! Gå ut och visa var du står. 💛💙🇸🇪
OBS! Om ni inte gillar detta kan ni även låta bli att kommentera. Skrämselinlägg om sjukvården tas bort, lägg er energi på att få Regeringen att bygga upp den sjukvård de monterat ner i 15 års tid nu.
Vänligen visa respekt för olika syn och hövlig ton, allt annat raderas. Tack för visad hänsyn.”

Instämmer med Sanna Ehdin! Inte ett ljud hörs om neddragningarna i vården som varit under dom sista 30 åren. Klart det är kris i vården om man betänker att det under 90-talet fanns 4 300 IVA-platser och idag runt 500! Och ännu större blir krisen om man tar in att Sverige tagit emot 2 miljoner invandrare sen år 2000! Hoppas svenska folket också vaknar! Nu vill man vaccinera barnen mot corona som är en säsongsinfluensa med låg dödlighet! Det finns verkligen ingen hejd på eländet!

Oj vad denna demonstration och den i Bologna har lyst med sin frånvaro i SVT och SR och så vidare!

…….

Publicerat i Politik | Märkt , , , , , , , , | 4 kommentarer

Moa i kattkorgen har det bättre än Lukas i Snöänglar!

Orkar inte se den där knarkande morsan i Snöänglar som SVT sänder på söndagar. Ungen (fem veckor) är hungrig och hon vet inte hur man ammar. Men apan kunde väl ha kokat välling innan hon la sig för att somna medan Lukas skrek hjärtskärande. Vissa ska inte ha barn. Vidrigt! 😝😝😝 Foto: Helena Palena

…….

Publicerat i Kuriosa | Märkt , , , , | 3 kommentarer

Kampen om våra hjärnor

Peter Krabbe

Dagens blogginlägg är skrivet av den amerikanska läkaren och vaccinmotståndaren Sherri Tenpenny och översatt till svenska av Sture Blomberg. I ett av etablissemanget kritiserat uttalande säger hon bl.a. att ”Some people are going to die from the vaccine directly,” Tenpenny said in the video, which has nearly 1 million views. ”But a large number of people are going to start getting horribly sick and get all kinds of autoimmune diseases, 42 days to maybe a year out.”

Facit efter bara en kort tids vaccinerande är att bara i Sverige har 161 personer dött som direkt följd av vaccinationen (Läkemedelsverkets statistik). De långsiktiga konsekvenserna vet vi än så länge inte mycket om. Vi har därför all anledning att ta Tenpennys varningar på allvar:

Transhumanism är ett begrepp inför framtiden då människa och teknik blandas,
vilket resulterar i själlösa intelligenta maskiner. Det är en rörelse som gynnar
utvecklingen av en ny mänsklig…

Visa originalinlägg 1 076 fler ord

Publicerat i Influensan | Märkt , , , , , , , | 2 kommentarer

Nu börjar hönsen värpa!

Glad Påsk med en bild på Lilla Svarta!

Hon var lite krasslig så hon fick bo inne några dagar och kurera sig.

…….

Publicerat i Kuriosa | Märkt , , , | Lämna en kommentar

27 personer röstade igenom historiens största rån! Demokraturien levererar

Igår behövdes bara några röster för att klubba igenom miljardbelopp till andra länder!

Igår röstade ett fåtal igenom ett enormt skuldpaket! Vi skuldsätter våra barn och barnbarn för evigheter! Och detta har inte debatterats nämnvärt i media. Kollade i min lokaltidning idag och det stod inte ett ljud om omröstningen. Nog för att den har blivit mer lokal igen med egen chefredaktör och allt, men nog tycker man att en sån viktig omröstningen vore värd en liten notis på utrikessidan i alla fall. Demokraturien levererar! Här tidigare inlägg om vad som planeras i  vår så kallade demokrati!

Från Facebook: Tomaz Wiberg
”Historiens största rån, statens absolut ultimata RIPOFF att 150 miljarder av svenska skattekronor till att finansiera misskötta ekonomier i Öst- och Sydeuropa avgjordes alltså av endast 27 personer.
27 personer har fått styra ett beslut att ge bort 150 miljarder skattekronor som påverkar miljoner svenskar. För att 293 valde att inte ens dyka upp för att rösta. Var fan är demokratin i det?
Var fanns de 293? Vad har de fått i muta för att inte dyka upp? (retorisk fråga). Resultatet måste ju kunna ogiltigförklaras!”

Madelaine Roos: Grattis till er som röstade på Moderaterna och Kd, som idag ger 150 miljarder till sydeuropas pensionärer.

Lena Malmberg:
”DIN BORTKASTADE RÖST!
Så här ser den ut gott folk – den bortkastade rösten!
Idag valde Moderaterna och Kristdemokraterna att lägga ned sina röster i voteringen om Sverige skulle godkänna villkoren för EU:s skuldpaket. Hade de valt att rösta nej skulle Sverige sluppit en gigantisk skuldsättning i årtionden framöver.
Som aktiv i Medborgerlig Samling får jag ofta höra att många gillar vår politik men att det vore att kasta bort en röst om man lägger den på MED. Jag brukar då kontra med att varje röst på ett gammalt alliansparti har varit bortkastad i de senast två valen. Idag fick mitt argument ytterligare kraft.”
Här kan du bli medlem i MED: https://www.medborgerligsamling.se/bli-medlem/

Ja, var ska man ta vägen när man har tappat förtroendet för vårt politiska system! Sitta cynisk på kammaren eller gå med i MED eller AFS! Det lönar sig knappast att rösta i valen men om alla drog åt samma håll kanske det skulle gå. Nä, inte ens då när det är bankerna som styr ekonomin som kontrollerar politiken! Det fick vi kvitto på nu i denna avslöjande omröstning!

Kul fråga: Har den här röstningen verkligen gått rätt till! Hur få kan det vara som kan rösta i Demokraturien! Var går gränsen neråt! Femton, tio, fem? När blir det så att säga k-n i hjulet och tvärstopp! 

…….

Publicerat i Politik | Märkt , , , , , , , , , , , | 12 kommentarer

Deep state och frihet är det bästa ting

Vi tror att vi lever i en demokrati och där det lönar sig att rösta. Här lite om valfusk 2018 i realtid. Det är annat som styr. Vi har inte längre några som ryter till i den offentliga debatten! Ingen som törs. Vi behöver en Vilhelm Moberg:

”I en demokratur råder allmänna och fria val, åsiktsfrihet råder formellt men politiken och massmedia domineras av ett etablissemang som anser att bara vissa meningsyttringar skall släppas fram.
Konsekvensen blir att medborgarna lever i en föreställning att de förmedlas en objektiv och allsidig bild av verkligheten. Åsiktsförtrycket är väl dolt, den fria debatten stryps.”

Vilhelm Moberg 1898 – 1973. Framstående verk: Utvandrarserien

Socialdemokraterna är den djupa staten

”I SVT:s intervjuprogram 30 minuter säger Stefan Löfven att en moderatledd regering som stödjer sig på Sverigedemokraterna efter valet 2022 riskerar att föra Sverige i ickedemokratisk riktning. För sakens skull omfamnar vi här idén att Sverige av i dag skulle vara en demokrati, vilket inte är sant. Sverige är en demokratur – en liberal demokrati – vilket innebär att ”värdegrunden” och det politiskt korrekta är grunden, inte medborgarnas frihet. Med det konstaterat kan vi gå vidare.” Läs mer vad makten har för planer framgent.

Förstå vad sosseriet planerar 2022

…….

Publicerat i Politik | Märkt , , , , , , , , , | 4 kommentarer

Misse! Misse! Gullig kisse!

Muffen nio år undrar om han ska komma och gosa lite med mig i sängen! 🥰🐈🐱 Jo, då han kom!

Kan vara kul att läsa något annat än om vaccin och plandemin! Bläh! Muffens mamman och pappa var korthåriga bondkatter. Som kan få en långhårig. Två långhåriga kan inte få en korthårig däremot. Muffen har main coon (pratar mycket) och norsk skogkatt i sig. Han har snöskor – tofsar mellan klorna och på öronen. En salig blandning. En rätt stor katt – väger runt sju kilo. Pälsen är svårskött. Tovar sig lätt. Han är född under bakstugan. De var sex i kullen. Fick kontakt med mamman och ungarna när hon gav sig till känna. Så med denna gök har jag gosat med sen han var åtta dagar och började få ögon. Plus att jag pratade med dom när dom låg i magen!

Här hans mamma som kom till gården i december 2010. En övergiven katt. Var hon kom ifrån vet vi inte. Hon var runt tio månader. Det var 18 grader kallt och meterhögt med snö. Hon höll på att frysa ihjäl! Läs mer om henne!

…….

Publicerat i Djur | Märkt , , , , , , , , , , | 6 kommentarer

Trump har militären med sig!

Trump och Bidens hemliga bombkrig

Och Biden har också militären med sig! Vi som trott att Trump skulle kunna ändra på världens ordning hur ska vi nu tänka! Även om Trump ville göra världen bättre måste man ställa sig frågan hur det ska gå till när man läser vad Darkmoon skriver (länk nedan). Biden släppte sju bomber över Syrien 25 februari. Stora tunga bomber. Men faktum är att USA bombar varje dag utan att vi märker det på våra breddgrader. En president är en utsatt person när militären styr. Frågan blir vilka det är som styr militären?

”On February 25th, President Biden ordered U.S. air forces to drop seven 500-pound bombs on Iraqi forces in Syria,reportedly killing 22 people. The U.S. airstrike has predictably failed to halt rocket attacks on deeply unpopular U.S. bases in Iraq, which the Iraqi National Assembly passed a resolution to close over a year ago.”

Den 4 mars skulle Trump kliva in på scenen igen! Och nu är det framflyttat till 21 mars. Det börjar likna det Jehovas vittne brukar säga: Jorden ska gå under 28 oktober 1995! Och när den inte gör det flyttas datum fram när Harmageddon ska komma.

”That’s an average of 46 bombs and missiles per day, day in day out, year in year out, for nearly 20 years. In 2019, the last year for which we have fairly complete records, the average was 42 bombs and missiles per day, including 20 per day in Afghanistan alone.”

Här statistik över hur många bomber USA fällt under åren 2001 – 2021.

Trump and Biden’s Secret Bombing Wars

…….

Publicerat i Politik | Märkt , , , , , , , , , , | 7 kommentarer

Slår en vegetarian på fingrarna! Hon drog med byxorna nere

Äntligen tar man bort ordet mjölk från det vegetarianerna vill dricka! Foto: Helena Palena

Skrev ett inlägg 2o17 om att människan är ett omnivort djur! Hon är alltså allätare. Blev provocerad av en på facebook och skrev detta inlägg:

”Såg att hon läste min sista kommentar. Efter en kvart avslutade hon sin facebooksida. Sublimia Maharini finns inte mer. Men hon dyker säkert upp under en annan pseudonym. Jag hann kolla på hennes sida där hon gjort ett inlägg med ett veganskt julbord. Till efterrätt ingick mandelmjölk. Då skrev jag en kommentar där att det här med mjölk hit och dit bara blir too much eftersom veganer inte vill ha med kor och djurriket att göra över huvud taget: Sesammjölk! Havremjölk! Mandelmjölk! Kan man inte bara skriva vad det handlar om: Vätska eller Saft av något slag! Eller rakt upp och ner Dryck! Sesamdryck! Nä! Det ska vara mjölk! Man vill rida på människans långa historia med djur i fataburen. Ingen ska få i mig att människan någonsin enbart varit vegetarian. Man åt allt man kom över! Ja, herregud vad sjukt allting är!” Läs mer om hur våra tarmar gjort oss till allätare!

https://parnassen.wordpress.com/2017/12/04/manniskan-ar-ett-omnivort-djur-gjord-for-att-ata-bade-kott-och-vaxter/

…….

Publicerat i Mat & Dryck, Politik | Märkt , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Hur kan lilla Miljöpartiet ha så stor makt!

Märta Stenevi (MP) blir ny bostadsminister. Det står klart efter en mindre regeringsombildning. Stenevi är den första kvinnan i rollen sedan Mona Sahlin 2006. Hon blir även jämställdhetsminister. 

”Om detta ”ynke-parti” vore vad de påstår sig vara, varför tillåter man då Kina och deras superexport av varor till oss, då Kina står för hela 35 % av utsläppen” skriver en upprörd Olle i detta inlägg. 

Snacka om demokrati!?

Ca 94 – 95,2 % har inte röstat på dem!!!

Men lika förb….. så bestämmer då ca 4,8 – 6 % av de som fick rösterna, nästan till 100 %. De åtnjuter ministerposter som om de vore näst största partiet. De handskas med våra skattemedel på helt respektlöst sätt, som om vi i Sverige har obegränsade statliga medel.

Detta tillåts, av övriga i den sk regeringen, att detta lilla parti, får briljera i flertalet viktiga framtidsfrågor. Vilket resulterar i att alla andra sitter i båten, för att ej trilla ur. För tänk om de skulle tappa makten p g a att minipartiet inte vore med.

Om detta ”ynke-parti” vore vad de påstår sig vara, varför tillåter man då Kina och deras superexport av varor till oss, då Kina står för hela 35 % av utsläppen. Då vi klimatförgörare har bara en (1) promille av det globala utsläppen!!?? Beskatta Kinesvarorna tills de också gör något åt klimatet som Ni tror att vi i Sverige är den avgörande och hemske syndaren av utsläpp.

Tydligen är man så frälst av super kommunistlandet Kina, att man beundrar dem, eller så vågar man bara kritisera västerländska länder, som USA – Tyskland – Sverige – osv.

Vidare, trots stor brist av bostäder, jobb med självförsörjnings- krav, okontrollerad invandring av sådan grad, att utvisade kan åka och komma som de vill, en exploderande gangsterkultur som frodas i Sverige med enorma skattekostnader, då alla åtnjuter allt vad vi i Sverige genom generationer byggt upp. Dessa medel delas ut, utan större kontroller vad och vem som tillhanda håller dem. Detta pågår mitt i pandemin som kostar oss framtida miljarder, så fortsätter det en massinvandring. Där det också fortfarande saknas noggrann gränskontroll.

För att återgå till en (1) promille av de växthusgaseffekter som vi tydligen står för, hur kan man då så hysteriskt tvinga oss medborgare i Sverige att ligga i framkant, med åtgärder som man tror sig skall påverka klimatet, då det knappast skulle märkas för övrig omvärlden om vi stängde av allt.

Men risken är ju den, att övriga knäsittarpartier till detta parti, vill ha dem med, för att legalisera orimliga skatter. Vilka i sin tur går till att bl a ge 60 000 kr i bidrag till elbilsköpare, som sen kan köra 5 – 6 mil innan ny laddning, vid 20 grader minus. Som i sin tur inte har ström för att vindkraftelens produktion står still då det inte blåser, som om inte det vore nog. Hur blev det med de utlovade pensionshöjningarna, åter igen ett fiasko. Jag tänker på ”fattig pensionärerna”.

Som sagt, någon mer måste ju tänka som jag, annars finns det inget hopp om sans och vett kvar i detta förskingringsbara kungarike

Hälsningar O A G

…….

Publicerat i Politik | Märkt , , , , , , , , | 8 kommentarer