Litterärt

Några alster Klicka här!

7 kommentarer till Litterärt

 1. Rune Pettersson, Motala skriver:

  EN BOK OM THX OCH MAKTHAVARNA AV FRAMLIDNE PROF: ÅKE OHLMARKS
  ENLIGT MSN- NYHETERNA IDAG SKALL CANCERFORSKNINGEN FÅ 450 milj kr.

  Året är 1962. Dr. Elis Sandberg, Aneby och professor Robert Goods föredrags-
  turne´ stödjer dr Elis Sandbergs thymusforskning. Tisdagen den 9 okt-62 kunde
  DN meddela: En av världens främsta experter… professor…Robert Good från
  Minneapolis, gör nu ett fjorton dagars föreläsningsgästspel i Sverige. Good är
  Chef för de 30 forskarna vid Minneapolis medicinska forskningsinstitut…Han be-
  rättar om kroppens motstånd mot infektioner och främmande föremål, om till-
  växten av antikroppar och om brässkörtelns betydelse i det sammanhanget…
  Prof. Good är säker på att man i brässkörteln kommer att hitta svaret på många
  frågor kring uppkomsten av Cancer och vissa svåra blodsjukdomar…Under sina
  14 dagar har prof. Robert Good föreläst för medicinstudenter i Göteborg, Umeå,
  Stockholm och Lund. Och dess emellan träffat forskningskolleger – vi har flera
  forskare i Sverige som sysslar med …liknande eller besläktade. Prof. K. -E.
  Fichtelius i Uppsala började exempelvis samtidigt som Good – utan varandras
  vetskap – syssla med brässexperiment på marsvin. Till de forskarkolleger i
  Sverige som Good ( trots flera läkares försök till sammanförande) aldrig fick
  träffa, hörde den störste och förste av dem alla, Elis Sandberg i Aneby. Hans
  namn nämns inte i artikeln, vars författare rent av är rädd att nämna brässen
  med dess rätta namn: Thymus – det namn Sandberg alltid använt. Men det
  finns andra tidningar som förstod vilket enastående stöd Goods föreläsningar
  gav åt THX, thymusextraktet. Så slog Smålands-Tidning den 10 oktober upp
  en stor artikel med rubriken: ”Aneby-doktorn får stöd av Världsberömd expert.
  – Forskning om thymus kan lösa Cancerproblemet”. Och så heter det: ”I en
  artikel med den rubriken berättade Dagens Nyheter på tisdagen om prof.
  Robert Good ( och hans uttalande)… för dem som här hemma följt med i
  de vetenskapliga striderna i fråga om Cancerforskningen, bör beskedet ock-
  så bli en bekräftelse på att man i vårt land alltföt länge nonchalerat de upp-
  täckter som vet. med. dr. Elis Sandberg i Aneby gjort under sin 30 åriga
  forskning på området….Han har gjort upprepande försök att få framlägga
  sina ytterligare forskningsresultat (efter doktorsavhandlingen 1949), som
  tydligen i stort överensstämmer med vad Prrof. Robert Good kommit till.
  Det är synbarligen bara den skillnaden att vår svenske forskare sannolikt
  kommit ett stycke längre än den amerikanske.
  fortsättning följer inom kort.

  Gilla

 2. Rune Pettersson, Motala skriver:

  Fortsättning följer ur Boken ”THX OCH MAKTHAVARNA ”av Framlidne Professor
  Åke Ohlmarks, från SALA.

  Tidningen kontaktade dr. Elis Sandberg i saken, och denne yttrande: ”Det är natur-
  liktvis glädjande för mig att min forskning får ett gott stöd genom att andra forskare
  är inne på samma linje. Nu är ju Professor Robert Good inte ensam om detta.
  Redan för mer än 20 år sedan var Uppsala professorn August Hammar inne på
  frågan om Thymus och den immunologiska processen, och vidare har Nobelpris-
  tagaren Albert Szent – Györgyis visat att i varje fall blodkräfta (Leukemi) har med
  thymus att göra. Vår framstående Cancerforskare Bertil Björklund har ju också
  efter en parallell linje…jag anser mig också ha kommit så långt med denna forsk-
  ning att det huvudsakligen återstår rutinförsök, som ska lösa en mängd detaljpro-
  blem, men för dessa fordras dock helt andra laboratorieresurser och medarbetare
  än vad jag har nu”. Så frågar tidningen vad Sanberg skulle säga om någon annan
  hinner före? För det första tror Sandberg, att detta äro osannolikt – men skulle så
  ske, betyder det ju ingenting för mig. Det är ju inte jag, utan mänskligheten som
  skall ha glädje av min forskning och dess resultat”! Också Smålands Folkblad var
  inne på de stora rubrikerna: ”USA- stöd åt THX-teorin”. Här får vi också veta att
  stämningen i THX-frågan trots allt faktiskt vänt sig efter riksdagsdebatten.
  ”Beklagligt är det att inte denna forskning kunnat göras mycket snabbare än som
  nu sker – det går miljoner människor som väntar på preparatet. Detta med bräss-
  körteln och dess funktion att bilda antikroppar rullar upp ett helt annat perspektiv
  på frågan. Inställningen till min forskning om THX-preparatet har faktiskt ändrats
  väsentligt senaste året. Läkarna är numera positivt inställda, och många special-
  ister hör sig för. Jag har därför ingen anledning att beklaga mig, säger dr. Sand-
  berg”. Nobelpristagaren Szent Györgyis stöd åt teorin Torsdagen den 1 nov,
  meddelade Smålands Tidningen denna nyhet med fyrspaltig rubrik.från Szent
  Györgyis i USA ”Färska forskningsresultat verifierar de resultat som dr. Elis
  Sandberg i Aneby lade fram redan för 10 år sedan…Han (Sandberg) har emell-
  ertid som bekant haft svårt att få sina uppgifter accepterade av övrig Svensk
  vetenskap. Nu torde situationen ändras…(trodde man ja)! Men man bedrog sig!)
  Trots allt – under det senaste året har överlag skett en omsvängning i inställning-
  en till hans forskning också här i Sverige. Förberedande arbeten pågår f.ö. på
  högsta nivå sedan en längre tid – det kan avslöjas nu – för att ge dr.Sandberg
  tillfälle att fullfölja sin forskning vid en Universitetsklinik… I ett meddelande som
  dr. Szent – Györgyis enligt ett AP- telegram lämnade på tisdagen i marinbiolog-
  iska laboratoriet i Woods Hole, Massachusetts, USA… heter det bl.a. att två ny-
  upptäckta hormoner kan tänkas kontrollera och bota Cancer…de är utvunna från
  brässen, thymuskörteln i bröstet” Hormonerna är Promin och Retin, som främjar
  resp. – hämmar all tillväxt. ”Sent – Györgyis… uppgift att han med thymus hormon
  kan bota Cancer är inte överraskande, framhåller dr. Sandberg vid ett samtal, då
  han för mer än tio år sedan på ett stort material av både människor och djur, def-
  initivt visat thymushormonets Cancerhämmande effekt… Hans framställning av
  två bland thymuskörtelns hormoner är naturligtvis av största intresse och under-
  lättar givetvis den fortsatta thymusforskningen. Thymuskörteln är ledande till öv-
  riga körtlar i vår människokropp och sitter i Hjärttrakten och har en tendens att
  skrumpna redan i pubertetsåldern med någon skillnad mellan man och kvinna,
  och då när vi kommer upp i ålder, får vi en sämre motståndskraft i kroppen och
  därmed får vi också sämre immunitet och vi blir alltmer mottagliga för olika sorts
  Sjukdomar, som Cancer, diabetes, Hjärt- och kärlsjukdomar. Detta Naturläke-
  medel har Veterinär medicine doktor Elis Sandberg ii Aneby, forskat fram från
  1rån 1938 till 1964 och började då att ge Thymusextraktet intramuskulärt till de
  150 000 patienter, som därtill blev botade, men då fick man inte ha strålat sig,
  på Radiumhemmet i Stockholm för den strålningen neutraliserar THX-effekten!

  Gilla

 3. Rune Pettersson, Motala skriver:

  Angående den insamling mot Cancer som nu äger rum i TV 4 är endast ett JIPPO, då
  framlidne Doktor Elis Sandberg, Aneby, som forskat fram Thymusextraktet från 1938 –
  till 1964 då han gav detta inte bara till kreatur som den veterinär medicine doktor han
  blev av sin doktorsavhandling 1949, började han omkring 1964 ge det här naturläke-
  medlet till människor intramuskulärt som han forskat fram. Så cancerfrågan är redan
  löst genom ett vattenextrakt på färsk kalthymus. Thymus innehåller mer än trettio hor-
  moner och kliniska försök i stor omfattning ( 150 000 patienter) visar att THX innehåll-
  er flertalet av dessa komponenter. THX är sterilt och ger aldrig allergiska reaktioner.
  förvaring: THX förvaras i kylskåp vid en temperatur av +2 till +4 grader. Extraktet tål
  ej djupfrysning. Hållbarhetstid: 14 dagar. Dosering 5 ml THX subcutant eller intra –
  muskulärt 2-3 gånger per vecka. Vid cancer dock 6 gånger per vecka. Behandlings-
  tid: Minst 3 månader. Biverkningar: inga. Kontraindikationer: Inga. Observera: Corti-
  son, androgener och östrogener neutraliserar THX-effekten. indikationer: Neoplasi-
  er, diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar (främst angina pektoris arteroscleroser såsom
  claudicatio intermittens ). Kron, infektioner, allergier, arthriter, arthroser, hudsjukdom-
  ar, (även psoriasis), ögonsjukdomar (främst senil maculadegeneration), multipel scle-
  ros etc. Upplysning: Patienter med kron, infektion får efter en knapp veckas behand-
  ling en lokal reaktion (ej infektion) på injektionsstället som varar en vecka. Samtidigt
  akutiseras den kron. infektionen med måttlig temp. stegring etc. Cancerpatienter :
  i slutstadiet med för stor tumörbörda och därför saknar thymus och bör ej behandlas.
  Vid cancer kan med fördel samtidigt ges kemoterapi, varvid man undviker påverkan
  på blodbild och andra biverkningar. Ni på TV 4 och edra producenter tar bara upp
  insamling, till överheten på Medicinalstyrelsen på 69 miljoner kronor! Är det månne
  Fam. Wallenberg som får de här miljonerna av insamlade medlen. Som framlidne
  Doktor Elis Sandberg, ANEBY, borde åtminstone ha fått Nobels medicinpris redan
  på 1960 talet ! Då han har räddat minst 150 000 patienter tillbaka till ett fullvärdigt
  liv, utan strålning på Radiumhemmet i Stockholm. -Ni borde skämmas på TV 4 som
  inte har vågat erkänna Doktor Elis Sandbergs framforskning av hans Thymusextrakt,
  där miljontals människor väntar otåligt på hans preparat ute i världen ! .

  Gilla

 4. Rune Pettersson, Motala. skriver:

  I Sveriges Radions P 1 mellan klockan 03: 00 – 04:00 Den 26/3. 2020,
  talades det om Uppsala prof. Karl-Erik Fichtelius som jag omnämnde
  i min i min text ur Boken THX OCH MAKTHAVARNA av Prof. Åke Ohl-
  marks, SALA. Där i Radions P1 tar de upp Prof. KARL- Erik Fichtelius,
  avslöjande i radions program om (Galna Kosjukan) där Prof. Karl- Erik
  Fichtelius, ansåg att ”Galna Kosjukan” hade sin härkomst från England,
  på grund av att köttet i Hamburgare blandades med kadaver från avlidna
  djur! Som på ett mycket dramatiskt sätt slet sönder människors hjärnor in-
  ifrån och ställde till olyckor i trafiken.

  Gilla

 5. Helena Palena skriver:

  Rune! Men så vidrigt! Klart människan blir sjuk av att äta kadaver. Gräsligt! Hemskt! Men vad gör man inte för att tjäna en sekin!

  Gilla

 6. Rune Pettersson, Motala. skriver:

  Ja, det kan man minst säga Helena, sen kan man fråga sig, hur Livs-
  medelverket sköter och kontrollerar våra Livsmedelsleveranser länder
  emellan? I det här fallet var det Prof, Karl Erik Fichtelius, i Uppsala som
  avslöjade, att de blandat i kadaver i maten. Den här professorn Karl Erik
  Fichtelius i Uppsala började samtidigt som prof. Robert Good – utan var-
  andras vetskap syssla med brässexperiment på marsvin. Till de forskar-
  kolleger i Sverige, som Prof. Robert Good (trots flera läkares försök till
  sammanförande) aldrig fick träffa, hörde den störste och förste av dem
  alla, doktor Elis Sandberg i Aneby. (OBS De här namnen har jag med i
  min Bok om ”THX OCH MAKTHAVARNA” av Prof, Åke Ohlmarks Sala.
  Se under Litterärt i mitt

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.