En plötslig ökning av cancer bland vaccinerade

Foto av Belle Co pu00e5 Pexels.com

Praktiska skäl till varför vaccinskador sällan rapporteras
Analys av Dr. Joseph Mercola 08 oktober 2021 – Översättning av Kalle Hellberg 2021-10-08

EN ÖVERSIKT AV HISTORIEN
Deborah Conrad, en läkarassistent, blåser i visselpipan för COVID-jab-skador, och det faktum att dessa skador sällan rapporteras till US Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) vilket krävs enligt lag. Syftet med VAERS är att upptäcka möjliga signaler om biverkningar i samband med vacciner.
Insamling av data om biverkningar är särskilt avgörande när det gäller en medicinsk produkt som aldrig tidigare använts, såsom mRNA och DNA-baserade COVID-injektioner.
Conrad såg en dramatisk ökning av flera olika hälsoproblem när COVID-jabs rullades ut. Ett av de mest överraskande problemen har varit en plötslig ökning av cancer bland vaccinerade patienter vars cancer försvann innan jabben
Andra tillstånd som har ökat dramatiskt bland vaccinerade patienter inkluderar hjärtinfarkt, stroke, blodproppar, lunginflammation, sepsis, gastrointestinala besvär och blödningar, blindtarmsinflammation och pankreatit

I en Highwire-exklusiv, blåser Deborah Conrad, en läkarassistent (PA), visselpipan för COVID-jab-skador och det faktum att dessa skador i stort sett inte rapporteras.
Enligt Conrad, strax efter att massvaccinationskampanjen började, började hon se ett överraskande antal sjukhuspatienter som nyligen fått ett COVID-skott och nu testade positivt för COVID-19.
I synnerhet kom patienter med lunginflammation, och detta hände även mitt på sommaren. Det har blivit så vanligt, Conrad hänvisar till 2021 som ”året för lunginflammation”. Sepsisfall har också ökat.
Efter spridningen av COVID-jab märkte hon också en markant ökning av hjärtinfarkt, stroke, blodproppar, gastrointestinala besvär och blödningar, blindtarmsinflammation, pankreatit och återkommande cancer. Alla dessa var ”märkbart ökande”, säger hon, och ”alla tycktes märka det.”
I morgon publicerar jag ännu en bombfilm – en dokumentär som heter ”Vaccine Secrets: COVID Crisis.” Det är det första avsnittet av ”The False Narrative Takedown Series”, producerat av Steve Kirsch, verkställande direktör för COVID-19 Early Treatment Fund. Du vill inte missa den, eftersom den kompletterar och stöder allt som Conrad delade i den här intervjun.
De flesta vårdpersonal vet ingenting om VAERS
Conrad, som har arbetat som PA i 17 år, medger att hon inte visste något om det amerikanska systemet för vaccinationsbiverkning (VAERS) före vaccinationskampanjen. Detta är fallet med de flesta vårdgivare. Ingen av dem har någonsin utbildats i hur man identifierar potentiella vaccinskador, hur man rapporterar dem eller att de har ett lagkrav för att rapportera alla vaccinskador vid akut användning.
När det gäller konventionella vacciner är det frivilligt att rapportera till VAERS. Men så är det inte med vacciner för akut användning. Vaccinskador orsakade av ett vaccin enligt Emergency Use Authorization (EUA) MÅSTE rapporteras till VAERS enligt lag. Men som Conrad noterade har det absolut ingen utbildning varit i hur man gör det.
Hon var chockad över att inse att vårdgivare faktiskt är skyldiga enligt lag att rapportera misstänkta EUA-vaccinskador, eftersom ingen av sjukhuspersonalen hade blivit instruerad att göra det. Men på sidan 12 i Pfizers ”Faktablad för vårdgivare som administrerar vaccin” står det att: 1
”Vaccinationsleverantören ansvarar för obligatorisk rapportering av följande till Vaccines Adverse Event Reporting System (VAERS):

•vaccinadministrationsfel oavsett om de är associerade med en biverkning eller inte,
•allvarliga biverkningar (oavsett tillskrivning till vaccination),
•fall av multisysteminflammatoriskt syndrom (MIS) hos vuxna och barn, och
•fall av COVID-19 som leder till sjukhusvistelse eller dödsfall.
Fyll i och skicka rapporter till VAERS online på vaers.hhs.gov/reportevent.html . För ytterligare hjälp med rapportering till VAERS, ring 1-800-822-7967. Rapporterna bör innehålla orden ”Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine EUA” i beskrivningsdelen av rapporten.”
Läkare har en folkhälsoplikt att rapportera biverkningar
Förutom brist på utbildning om VAERS, är en av anledningarna till att så få läkare rapporterar misstänkta vaccinskador eftersom det inte finns några straff för att inte uppfylla ditt juridiska ansvar. Det verkställs i princip inte.

Det är värt att notera att det inte är läkarens uppgift att avgöra om en skada orsakas av ett vaccin eller inte. Språket i VAERS är mycket tydligt om detta. De ska helt enkelt rapportera alla negativa hälsotillstånd som uppstår efter att en vaccination har getts.
Med tiden, när rapporter samlas, kan FDA och CDC sedan börja se potentiella associationer, och om ett visst tillstånd inträffar med hög frekvens efter att ett visst vaccin ges, skulle länken då, teoretiskt åtminstone, undersökas ytterligare. Kort sagt, VAERS funktion är att signalera potentiella biverkningar som inte var kända tidigare.
Naturligtvis är insamling av data om biverkningar särskilt avgörande när det gäller en helt ny, aldrig tidigare använd medicinsk produkt som dessa mRNA- och DNA-baserade COVID-injektioner.
Varje vårdpersonal i landet borde verkligen vara på utkik efter eventuella biverkningar och noggrant uppfylla sin folkhälsoplikt att rapportera alla hälsoeffekter som uppstår inom en eller två månader, minst efter injektionerna. Vi är trots allt i ett massförsök, och utan noggrann datainsamling, hur kan vi möjligen förstå vad dessa injektioner gör?

VAERS är ett avgörande verktyg för att säkerställa vaccinsäkerhet
Så snart Conrad blev medveten om sitt ansvar att rapportera biverkningar började hon lämna in rapporter. Men det var så många att ”snabbt blev det ett heltidsjobb”, säger hon. Inom en månad hade hon redan rapporterat 50 misstänkta vaccinskador.
Faktakontroller avvisar vanligtvis VAERS-data som ”opålitliga” eftersom alla kan lämna in en rapport. Att en patient upplevde ett problem efter vaccination betyder inte heller att vaccinet var orsaken. 
Syftet med VAERS är att upptäcka möjliga signaler om biverkningar i samband med vacciner.
Först och främst är det inte en snabb och enkel uppgift att lämna in en VAERS-rapport. Det är mycket tidskrävande och kräver detaljerad information om blodarbete, symtom, tidigare sjukdomshistoria, antal vaccinet och mycket mer. Dessutom finns det ingen sparfunktion, så du kan inte gå ifrån den mitt i strömmen, annars loggar systemet ut dig och du måste börja om igen.
Så att säga att VAERS inte är optimerad för användarvänlighet och efterlevnad är en mycket allvarlig underdrift. Conrad och många andra läkare har uttalat att systemet ofta inte kommer att verifieras när du trycker på ”skicka” och raderar hela rapporten. Det är nästan som att det var avsiktligt utformat för att avskräcka från rapportering.

Det finns inte heller något incitament att spendera dina dagar på att lämna falska rapporter, eftersom det finns straff för att göra det. Detta står i skarp kontrast till att inte lämna in en rapport, utan straff. Dessutom kan en patient eller förälder lämna in en rapport, men de flesta rapporterna görs av läkare och de kommer inte att slösa bort sin tid på att lämna in falska rapporter.
Sedan finns det egentliga syftet med VAERS, som nämnts är att signalera potentiella problem. Det är sant att varje enskild rapport inte kan tas som ett bevis på att vaccinet orsakade ett problem, men när du har tusentals eller tiotusentals rapporter om en given effekt är det ett SIGNAL att det kan finnas en länk. Detta uttrycks tydligt på FDA: s webbplats: 2

”Syftet med VAERS är att upptäcka möjliga signaler om biverkningar i samband med vacciner. VAERS samlar in och analyserar information från rapporter om biverkningar (möjliga biverkningar) som inträffar efter administrering av vacciner från USA. ”

Att undvika att tveka vaccin ansågs viktigare än säkerhet
När Conrad började bli överväldigad av uppgiften att lämna in rapporter bad hon sjukhusadministrationen om hjälp. Hon ville att administrationen skulle utbilda personalen så att alla kunde ställa upp och ”göra rätt” genom att identifiera skador och lämna in rapporter.
Istället för att få den assistans hon förväntade sig, sprang hon på en tegelvägg av motstånd. Vaccinationstrycket var i full gång, och ingen var beredd att ställa frågor om vaccinsäkerhet, eftersom det kan främja vaccintvekan. Det var anmärkningsvärt att främja tanken på att skotten är helt säkra – även om de är sanna – ansågs viktigare än att se till att miljoner patienter inte skadades.
Conrad ringde sedan sjukhusets president för att fråga varför biverkningar inte rutinmässigt rapporterades till VAERS enligt lag. Presidenten svarade att han anser att ”den position systemet har intagit är att varje leverantör har ansvaret att rapportera om sin egen patient.”
Men hur kan de göra det om de inte är utbildade om vad de ska rapportera? Frågade Conrad. Han sa till henne ”leverantörer bör utbilda sig själva när de har att göra med patienter relaterade till COVID -vaccinationer.”Därefter berättade riskhanteringsteamet för henne att hon inte längre fick lämna rapporter för andra läkares räkning. Hon kunde bara lämna in rapporter för sina egna patienter. Hon fick också en skriftlig varning och sa att hon måste stödja sjukhusets tillvägagångssätt för vaccinet, enligt CDC och Department of Health vägledning.

Historiskt sett rapporteras vaccinskador rutinmässigt
Som förklarats av Conrad, som vuxna vårdgivare, hanterar de sällan vaccinationer, eftersom vuxna får väldigt få vacciner. Barnläkare är vanligtvis de som administrerar vacciner, och de ger dem till spädbarn och små barn. Därför kan barnläkare vara mer bekanta med VAERS.
Men även bland barnläkare är kunskapen och användningen av VAERS begränsad, och detta har varit känt i över ett decennium. Som anges i den så kallade ”Lazarus-rapporten”, formellt med titeln ”Electronic Support for Public Health-Vaccine Adverse Event Reporting System”, publicerad i slutet av 2010: 3

”Preliminära uppgifter samlades in från juni 2006 till oktober 2009 om 715 000 patienter och 1,4 miljoner doser (av 45 olika vacciner) gavs till 376 452 individer.
Av dessa doser identifierades 35 570 möjliga reaktioner (2,6 procent av vaccinationerna). Detta är i genomsnitt 890 möjliga händelser, i genomsnitt 1,3 händelser per kliniker, per månad.
Dessa data presenterades vid AMIA -konferensen 2009. Dessutom deltog ESP: VAERS -utredare i en panel för att utforska perspektivet hos kliniker, leverantörer av elektroniska hälsojournaler (EHR), läkemedelsindustrin och FDA mot system som använder proaktiv, automatiserad biverkningsrapportering.
Biverkningar från läkemedel och vacciner är vanliga, men underrapporterade. Även om 25% av ambulerande patienter upplever en negativ läkemedelshändelse, rapporteras mindre än 0,3% av alla negativa läkemedelshändelser och 1-13% av allvarliga händelser till Food and Drug Administration (FDA).
På samma sätt rapporteras färre än 1% av vaccinbiverkningarna. Låga rapporteringsfrekvenser utesluter eller bromsar identifiering av ”problem”-droger och vacciner som äventyrar folkhälsan. Nya övervakningsmetoder för läkemedels- och vaccinbiverkningar behövs.
Hinder för rapportering inkluderar brist på klinikermedvetenhet, osäkerhet om när och vad som ska rapporteras, samt bördorna för rapportering: rapportering är inte en del av klinikernas vanliga arbetsflöde, tar tid och är duplicerande. ”

CDC: s nya system visade 1 av 10 reaktioner
Denna rapport har en intressant bakgrund. Under 2010 anlitade CDC faktiskt ett företag för att automatisera VAERS. Varje patient som fick ett vaccin inom Harvard Pilgrim HMO lät automatiskt skanna sina journaler under de närmaste 30 dagarna, till exempel diagnostiska koder, laboratorietester och läkemedelsrecept.
Alla hälsoproblem som tyder på en negativ händelse laddades sedan upp automatiskt till VAERS -databasen. Anmärkningsvärt visade preliminära data att nästan 1 av 10 personer fick en reaktion efter vaccination, men det officiella CDC-mantrat är att risken för allvarlig vaccinskada eller död är 1 av 1 miljon.
Tyvärr, medan skapandet av VAERS 1986 var ett tillfälle att få ett bättre grepp om antalet potentiella vaccinreaktioner, skador och dödsfall som inträffade efter vaccinationer som gavs i USA, följde inte CDC igenom och projektet föll bort längs vägen.
Som författarna noterade skedde inte planen att automatisera VAERS-rapportering eftersom ”de nödvändiga CDC-kontakterna inte längre var tillgängliga och CDC-konsulterna som ansvarade för att ta emot data inte längre reagerade på våra flera förfrågningar om att fortsätta med testning och utvärdering.”

Varför släppte CDC detta projekt? Vill de inte skydda folkhälsan från potentiellt farliga produkter? Trodde de att sanningen kan förstöra vaccinindustrin?
Överraskande ökning av cancer och andra udda förhållanden
Som nämnts såg Conrad en dramatisk ökning av flera olika hälsoproblem när COVID-jabs rullades ut. Ett av de mest överraskande problemen har varit en plötslig ökning av cancer bland vaccinerade patienter vars cancer hade gått i remission före sticket.
Bigtree påpekar att han har talat med ett antal onkologer som har gjort samma observation i sina metoder. Dessa cancerformer tenderar att vara mycket plötsliga i början och mycket aggressiva, vilket ofta leder till döden.
Hon ser också nya cancerformer som dyker upp ”ur ingenstans” och mer sällsynta cancerformer, till exempel solida organtumörer som dödar patienten innan en biopsi ens kan tas.
Blodproppar och stroke har också skjutit i höjden, och dessa förekommer även hos patienter som får maximala doser av antikoagulantia. Udda och ovanliga neurologiska problem med anfall och darrningar blir också vanligare, liksom lunginflammation och sepsis.

Är vi i en pandemi av de ovaccinerade?
På frågan om en majoritet av patienterna på hennes sjukhus är ovaccinerade – vilket vi får veta – säger hon nej, tvärtom. Hon har följt siffrorna i ett par månader, och som bara ett exempel, på en viss dag i juli, av de 35 inlagda patienterna, var 30 helt vaccinerade och alla de sju patienterna på intensivvården var helt vaccinerade.
Detta trots att länsvaccinationen vid den tiden bara låg mellan 40% och 45%. Hon påpekar att dessa vaccinerade patienter inte alla var COVID-19-patienter, utan att de blev inlagda för alla slags hälsoproblem. Många vaccinerade patienter har också återinlagts flera gånger sedan de fick sitt skott.
Medan Conrad har gjort allt hon kan för att skydda folkhälsan fram till nu – efter att ha lämnat in mer än 120 VAERS-rapporter hittills – kommer hon inte att kämpa i frontlinjen längre. Hon fick sluta från jobbet i slutet av september 2021 för att hon vägrade att få COVID-skottet. Efter allt hon har sett, ”Jag är mer rädd för vaccinet än jag är för COVID”, säger hon.

Det troliga resultatet av denna tyranniska intervention
Detta är den ultimata ironin. Conrad är helt klart en av de mest medkännande, högintegrerade och absolut engagerade sjukvårdspersonal på det sjukhuset och de avskedar henne för att hon har följt hennes konstitutionella rättigheter. Jag tror att detta är just beteendet som i slutändan kommer att leda till självförstörelse av vårt samhälle.
Du kan helt enkelt inte avfyra tiotals miljoner av några av de ljusaste och ärligaste människorna i landet som håller sig till personlig frihet och frihet och inte förväntar sig att det kommer att få förödande konsekvenser. Vem blir kvar för att utföra arbetet? Majoriteten av dessa människor som sägs upp är högutbildade proffs som inte lätt kan ersättas.
Det är klart att de inte förstår resultaten av dessa tyranniska ingrepp. Det är helt uppenbart att vi befinner oss i en mycket stenig tid med massiv brist när människor sparkas från sina jobb. Så var beredda, folk och fyll på som om du väntade en orkan och visste att du inte skulle få tillgång till hjälp utifrån i tre till sex månader. Jag hoppas att detta inte händer, men allt pekar på detta resultat.

Vaccinskadade patienter vill bli hörda
Den sorgliga sanningen är att vi befinner oss i en epidemi av vaccinskador, och skadade patienter ignoreras nu rutinmässigt av de människor som uppmuntrade dem att ta skottet. För att få en uppfattning om vad riskerna faktiskt är, kolla in några av fallen som rapporterats till nomoresilence.world 4 och c19vaxreactions.com , 5 två webbplatser för att ge en röst till dem som skadats av COVID -skott.
Du kan också bläddra igenom mer än 246 000 kommentarer kvar på ett Facebook-inlägg av WXYZ-TV Channel 7 . 6 , 7 De bad människor som hade förlorat en ovaccinerad nära och kära till COVID-19 att kontakta dem för en berättelse, men vad de fick var en lavin av berättelser om vaccinskador och dödsfall istället. Nedan är ett urval av kommentarer som publicerats på webbplatsen:

”Vad sägs om att göra en historia om min farbror som var i bra form tills han vaccinerades. Eller min chefs farbror som var frisk och i 50-årsåldern, sedan dog plötsligt en vecka efter att ha vaccinerats. ”
”Min svågers far dog i en stroke 48 timmar efter Moderna vax. Han var aktiv och frisk. ”
”Skottet dödade min vän tre veckor efter att han fick det.”
”Jag känner till två kvinnor som fick stroke direkt efter sitt skott.”
”Vi förlorade en farbror i hjärtinflammation två dagar efter att han fick vaccinet.”
”Jag förlorade en mycket kär man efter sin andra dos av vaccinet och han sa att han ångrade att han fick det och han rådde mig att inte få det. Vad sägs om att rapportera om dem? Han dog av en hjärnaneurysm och var en mycket frisk man. ”
”Min vackra mamma gick bort nyligen, 23 dagar efter det första skottet med AstraZeneca (som jag inte visste att hon fick). ”Immunisering” var ”dödsorsaken” på hennes dödsbevis. ”
”Jag känner nu fler människor som skadats av vaccinet än människor som ens hade covid.”
”Nej, men jag känner till två personer som dog av covid efter att ha vaccinerats fullständigt.”
”Min farbror gick bort 3 månader efter hans andra skott. Han fick diagnosen tjocktarmscancer i stadium 4, opererades, släpptes till rehab och dog sedan av en blodpropp. Tack Pfizer. ”
”Jag känner till två kvinnor som hade missfall inom 2 dagar efter att de tagit det.”

Källor:
1 Pfizer’s Fact Sheet for Healthcare Providers Administering Vaccine (PDF)
2 FDA Vaccine Adverse Events
3 Electronic Support for Public Health — Vaccine Adverse Event Reporting System (PDF)
4 No More Silence
5 c19vaxreactions.com
6 Facebook WXYZ-TV Channel 7 September 10, 2021
7 World Tribune September 13, 2021

 • Du som kommenterar här!

  Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton och var artig, hota aldrig, använt sunt förnuft.

…….

 

Detta inlägg publicerades i Influensan och märktes , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

5 kommentarer till En plötslig ökning av cancer bland vaccinerade

 1. hllviken skriver:

  John Hopkins Uni har publicerat statistik som visar dramatisk ökning av dödsfall efter Co*** vx!

  Se t.ex. Infowars.

  Gilla

 2. Pelle skriver:

  Why Are You Awake When So Many Aren’t?
  https://www.bitchute.com/video/umQfFungwPii/

  Gilla

 3. Rune Pettersson, Motala. skriver:

  Ville bara skjuta in att allt som Helena Palena har skrivit om i sin Blogg
  här på på nätet och alla andra också, att man håller sig icke frisk av Co-
  vid, 19 vaccinet, utan istället blir man sjuk och dör ! OBS idag sa de på
  program 1 idag på Riksradion den14 november 2021, att hundratals för
  att inte säga tiotusentals människor har dött av Covid 19 vaccinet, det
  har inte folkhälsomyndighetens Anders Tegnell informerat om för dem
  som injicerats med detta Rävgift mot Covid 19 – viruset och dess smitt-
  spridning, men som sagt, idag gick riksradions program P 1 ut med Fal-
  skheten om vaccinet och Folkhälsomyndighetens ohederliga och smuts-
  iga information, är med andra ord inget att lita på ! Din J. Frimurare.
  kom nu icke dragandes med att det är si och så många % Av alla som
  emottaget denna smörja ! Avgå Samtliga inom den s.k.e. Folkhälsan !

  Gilla

 4. Magnus Johansson skriver:

  Rune: ”OBS idag sa de på program 1 idag på Riksradion den14 november 2021, att hundratals för
  att inte säga tiotusentals människor har dött av Covid 19 vaccinet,”

  Ja, detta är mycket anmärkningsvärt! Inte ens judekontrollerade Sveriges Radio kan hålla tyst om sanningen längre. Vill man dyka djupare i den kan man lyssna på broder Nathanael: http://brothernathanaelchannel.com/watch_video.php?v=DXD1NDY5B8S6

  Gilla

 5. Rune Pettersson,. skriver:

  Tack Magnus Johansson För ditt tillrättaläggande av mina halv messyrer !
  Jag blev störd av besökare som ringde på dörren, så trodde jag att det var
  färdigskrivet, jag får be om ursäkt !

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.