De skapade ett blodigt 1900-tal! Historiskt korrekt granskning av sionistisk makt

Beställ boken här! historisktkorrekt.se

Denna artikel av Pia Hellertz har varit publicerad i dsm.nu – nummer tre 2018. Här handla det inte om PK utan om HK – Historisk Korrekthet!

Artikeln handlar om boken De skapade ett blodigt 1900-tal – En kritisk granskning av sionistisk makt. Del 1 – Tiden 1900–1950-talet. Författare Hans Myrebro (2018)

Pia Hellertz är fil dr, pensionerad universitetslektor, författare, socionom, psykoterapeut och sanningssökare.

Efter att ha läst Hans Myrebros bok inser jag snabbt att den historieskrivning vi fått genom skola, högre utbildning och massmedia till mycket stor del är en förvanskning av sanningen och en förfalskning av 1900-talets historia. Författaren använder sig av citat och fakta från många tunga forskares och författares skrifter för att lägga det omskakande och avslöjande historiska puzzlet. Det mest framträdande är att författaren med sina avslöjanden återupprättar det tyska folkets heder och goda namn efter 70 år av kränkningar och lögner. Det är ett imponerande arbete. Författaren kallar sitt förhållningssätt i sin beskrivning för Historisk Korrekthet i motsats till Politisk Korrekthet, vilket han menar har styrt historieskrivningen i 100 år.
Hans Myrebro poängterar inledningsvis att han står helt fri från all politisk och agendastyrning. Med anledning av det fokus författaren anger i titeln har han definierat begreppen sionism, jude, semit och antisemitism. Hans syfte med boken är att ”påvisa vilka som energiskt arbetat för att starta upp både Första och Andra världskriget”, d v s sionisterna, och lovar att i en kommande bok ta upp det sannolikt kommande tredje världskriget.

Vem är Hans Myrebro
Författaren anger att namnet är en pseudonym och efter läsningen blir det högst förståeligt varför han väljer en pseudonym. Det är en berättelse som verkligen avslöjar maktens lögner, bedrägerier, manipulation och en medveten världsmaktsagenda. Författare har råkat illa ut för mindre. Jag råkar dock veta att han är historiker och har arbetat många år som historielärare under sitt verksamma liv, så han har en gedigen grundutbildning och mångårig erfarenhet med att studera och förmedla historiska fakta. Till skillnad från många andra historielärare började han dock upptäcka lögnerna och vill nu ägna sin pensionstid till att berätta för oss som fortfarande är indoktrinerade med den förvanskade historieskrivningen.

Judarna
För att ge en bakgrund till hur svårt det är att förstå vilka som är judar använder jag mig av en anonym artikelförfattare som bland annat refererar till Benjamin Fulford, före detta chefredaktör för den asiatiska delen av Forbes Magazin, numera visselblåsare, som här har delat in judarna i fyra nivåer. Det är viktigt att förstå att det inte är judar generellt som Hans Myrebro menar har styrt det som skett och sker i världen, utan den grupp han kallar sionister.
Den första nivån är Rothschildfamiljen och deras hantlangare. Bara ett dussin är de faktiska ledarna, ett par hundra av dem skulle den italienska maffian kalla “pålitliga rådgivare” samt upp till en miljon mycket välbetalda medhjälpare och vasaller. Det är denna nivå som Benjamin Fulford kallar den “khazariska maffian”. Det finns förmodligen inte mer än en miljon medlemmar i denna grupp men de håller kontrollpositioner i många institutioner inom regeringar, finans, religion, media etc över hela världen. Många av dem kallas felaktigt för judar.
Nästa nivå är den saudiska kungafamiljen och det sionistiska ledarskapet i Israel som i dag leds av Benjamin Netanyahu. Båda dessa grupper har starka fascistiska förtecken och anser att icke-judar är “användbara verktyg”, goyim (som lär betyda ”mänsklig boskap” enligt citat ur judarnas heliga skrift Talmud,) eller gentiles (icke-judar, hedningar). Denna nivå inkluderar även mycket rika kristna fundamentalister som söker apokalypsen under sin livstid.
Den tredje nivån utgörs av Mossad, den israeliska civila underrättelse-tjänsten, samt den “professionella klassen” av judar, inte bara i Israel utan runt om i världen. Den inkluderar många medborgare som har dubbla medborgarskap, dels i Israel och dels i Tyskland, Frankrike, England och USA. De förråder ofta sitt land för ett ”högre syfte” men de är inte onda som individer. Det är dessa som Mossad kallar ”sayanim”, judar från ett visst land som kommer att ge hjälp – antingen hemlig information när de tillfrågas eller ett skyddat boende eller en lånebil eller vad som helst, inklusive ett alibi – men som egentligen inte är fientliga mot sitt eget land.
Den fjärde och sista nivån är vanliga judar runt om i världen, inklusive de nio miljoner i USA som själva inte har något politiskt inflytande. Det är i huvudsak de första två nivåerna som är de mäktiga sionisterna, även om även de övriga två nivåerna i viss mån kan ha sionistiska intressen och ambitioner. Det är Saudiarabien och Israel, som med hjälp av utpressning och mutor, utövar inflytande över amerikanska politiker och ledare i den privata sektorn, inte den judiska konsumenten eller väljaren. Bland de ortodoxa judarna finns en stor motståndsrörelsen mot sionisternas agerande i Israel.

Det är svårt att få ett ordentligt grepp om de olika ideologierna inom judendomen och sionismen. Det är viktigt att poängtera att det inte fanns någon förföljelse av judar vid sekelskiftet i Tyskland. Tvärtom! Hans Myrebro refererar till den judiske affärsmannen och historikern Benjamin Freedman som berättar att den stora gruppen judar som immigrerade från Ryssland i slutet av 1800-talet blev mottagna och framgångsrika i Tyskland, vilket flera källor bekräftar. Däremot har judarna blivit förföljda i många andra länder. Förföljelsen kom senare när Hitler insåg vilken makt de hade fått i Tyskland. Vissa källor menar att Hitler kan ha samarbetat med sionisterna när det gäller att flytta judarna till Israel.
Dr Nicholas Kollerstrom berättar i sin bok ”Breaking the Spell – The Holocaust – Myth & Reality” (2014) att judarna av olika skäl blivit utvisade från väldigt många länder innan Hitler ville utvisa dem. Judarna har i ett par tusen år utvisats från många av Europas länder. Det lär vara över 85 länder som fördrivit judarna 109 gånger eftersom några länder fördrev dem flera gånger, vilket den judiske författaren Henry Makow beskriver i sin bok ”Illuminati – Deceit and Seduction” (2010). Hitler var således inte först. Snarare kanske han blir den siste eftersom ”förintelsen” i de nationalsocialitiska koncentrationslägren skapat en ”skyddssköld” mot antisemitism.

David Duke berättar i sin bok”Den judiska rasismen” att rötterna till antisemitismen är brottslighet och förräderi (Duke, 2015, s. 172). I ett särskilt kapitel går Duke igenom den brottslighet som den judiska maffian stått för, bland annat slavhandeln med kvinnor och barn. Den har pågått sen den ”mörka medeltiden” och pågår fortfarande, menar han, och skriver att den idag bedrivs i större skala än någonsin tidigare.
Andra orsaker som nämns i flera källor är djur- och människooffer i satanistiska ritualer och pervers sexualitet. Judarna ligger bakom distributionen av pornografi, vilket Henry Makow beskriver i sin bok Illuminati 3 – Satanic Possession (2014). Enligt Makow specialiserade sig judar på ”ocker, magi, trolldom, att sia om framtiden, astrologi, brygder och droger, gift, alkemi, amuletter, besvärjelser och förbannelser, afrodisiakum (kärleksmat, min anm.PH) och kosmetika” (Makow, 2014 s. 23). Dåvarande påven Pius V förklarade utdrivningen med att judarna förför svaga människor med sina ”satanistiska illusioner, sin charm och sina magiska trick och trolldom”. Det de gjorde stod i strid med kristna värderingar, enligt påven. En mycket intressant och för mig okänd information som författaren förmedlar är ett citat från rabbinen Harry Waton som år 1939 i sin bok ”A Program for Jews and Humanity” skrev:

”Så vad är Nazism? Nazism är en imitation av Judaism; Nazismen anpassade principer och idéer från Judaismen för att förstöra Judaismen och judarna”.

Båda ideologierna betonar rasrenhet och sätter det etniska gruppintresset framför individens intresse. Även altruism och samarbete inom den egna gruppen är viktigt för båda ideologierna. Hans Myrebro beskriver hur båda ideologierna kraftfullt ”tillämpar social kontroll för att straffa individer som bröt mot gruppens gemensamma mål”. Dit hör bland annat lagar mot blandäktenskap med mera. Judarnas idéer om ett semitiskt ursprung kan liknas vid nationalsocialisternas idéer om sina ariska rötter, skriver Myrebro. Mycket intressant och tänkvärt!

Nationalsocialismen
Författaren poängterar att han medvetet i sin text har valt att genomgående använda begreppet ”nationalsocialism” och inte ”nazism”, annat än när det förekommer i citat. Det senare är myntat av en judisk journalist, Konrad Heiden, som ett skällsord och Myrebro menar att ”skällsord hör inte hemma i en historisk skildring”. Därför gör jag detsamma.
Begreppet är en variant av smeknamnet för medlemmar av SDP, det tyska socialdemokratiska partiet, som vid den aktuella tidpunkten brukade kallas Sozi (förkortning av Sozialisten), vilket är en motsvarighet till det svenska begreppet sosse.

Ondskans högkvarter
Under rubriken ”Ondskans högkvarter” berättar Hans Myrebro om ”The Secret Society”, en hemlig maktgrupp som hade sitt säte i London och som enligt författaren var en ”Jesuitliknande hemlig grupp som inte uteslöt någon aktion för att befästa Englands makt”. Det var ett hemligt sällskap bestående av ”vita maktmänniskor med målet ett världsherravälde”. Enligt författaren dominerades gruppen av judiska bankirer ”som bakom sig hade oerhörda kapitaltillgångar genom de banker som var knutna till gruppen”. Initiativet togs av Cecil Rhodes, Rhodesias grundare och Nataniel Rothschild med flera år 1891.

En bild av afrikansk kolonial rasism i bästa Rhodesstil. (Bilden hämtad ur Hans Myrebros bok)

Mycket tidigt var udden riktad mot Tyskland, berättar författaren. Tyskland hade snabbt börjat utvecklas till ett framgångsrikt land när det gällde handel, teknologi, vetenskap och industri och började bli ett hot mot stormakten England. Författaren betonar att Tyskland inte tog några initiativ till krig under åren 1870 till 1914. Myrebro menar att Tyskland om och om igen försökte få till stånd fred, men misslyckades. Tyskland ville inte ha krig. Det var andra som ville ha krig.
Denna hemliga maktgrupp fick tillskott av diplomater, lorder, generaler och bankirer. Redan nu var kontroll av media viktig för historieskrivningen.

Zionistiska världskongressen
Den zionistiska världskongressen i Basel år 1897 blev en startpunkt för den sionistiska agendan för världsbyggandet. Där uttalade sig Theodore Herzl om att det nu var viktigt att ”det stora europeiska kriget måste komma”. Först år 1914 lyckades man få igång kriget.

Rasismen
En intressant uppgift som Hans Myrebro tar upp är synen på raser, där de sionistiska judarna ansåg att den germanska rasen, d v s tyskarna, är underlägsna den judiska rasen, vilket var en av anledningarna till att det germanska Tyskland måste krossas. Detta starka rashat som judarna kände mot germanerna kan enligt författaren delvis förklara många av de händelser som skedde under 1900-talet.
Författaren nämner den judiske greven Richard von Coudenhove Kalergi som i sitt författarskap skisserar ett framtida Europa, ett ”Paneuropa, där judar skulle styra”, den s k Kalergiplanen. I sin bok ”Praktischer Idealismus” skriver von Coudenhove-Kalergi att invånare i framtidens ”Europas förenade stater” inte kommer att vara människor av den gamla typen, utan ett resultat av rasblandning. Han skriver att Europas folk borde samverka med asiater och färgade raser och därigenom skapa en multinationell flock som är lättkontrollerad av den härskande eliten. Detta kan uppnås genom invandring..
Jag erinrar mig Barbara Spectre, som i ett reportage av den israeliska nyhetsbyrån IBA News i oktober 2010 intervjuas när hon uttalade sig om att judar måste spela en central roll i byggandet av ett mångkulturellt Europa. Hon sa:
”Jag tror att det sker ett uppsving av antisemitism, eftersom Europa vid denna tidpunkt ännu inte lärt sig att vara mångkulturellt. Och jag tror att vi kommer att vara en del av den omvandling som måste ske. Europa kommer inte att bestå som det monolitiska samhälle det varit under det senaste århundradet. Judar kommer att stå i centrum för det här. Det är en enorm omvandling av Europa. Man kommer nu in i ett mångkulturellt skede, där judar kommer att bli avskydda på grund av sin ledarroll, men utan den ledarrollen och utan den förändringen kommer Europa inte att överleva”.

Jag kan nämna att Barbara Spectre grundade Paideia – Europeiska institutet för judiska studier i Sverige (European Institute for Jewish Studies in Sweden) år 2000 med stöd av svenska staten och Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse. Namnet Paideia kommer från klassisk grekiska och betyder ”utbildning”/”träning”. Hon tilldelades i februari i år Konungens medalj i 8:e storleken för sitt främjande av den judiska kulturen.

Första världskriget
Vi har fått lära oss att det var de grymma ”nazisterna” som startade krig på grund av deras världserövrarambitioner. Vi har också fått lära oss att det var morden i Sarajevo den 28 juni 1914 på Österrikes tronföljare och hans hustru, som var orsaken till första världskriget. Men det var inte så enkelt, menar Myrebro och beskriver de olika förklaringsmodeller som olika källor menar var orsaken till första världskriget, som bröt ut 1914. Hans Myrebro skriver att vi under 100 år har diskuterat vilka som ”bar ansvaret för att allt brakade samman det året”. Författaren berättar också detaljerat om hur makteliten successivt planerade och intrigerade och förberedde sig för att starta det första världskriget och hur den hemliga gruppen The Secret Society i London styrde processen. För den ingående berättelsen om kriget och dess fasor hänvisar jag till Hans Myrebros bok.

Efter första världskriget samlades ettusen delegater i fem delegationer i olika förorter i Paris under november 1918 till januari 1919, d v s exakt 100 år sedan. I Versailles diskuterades Tyskland. Hans Myrebro skriver att av de 117 judar som deltog i de olika delegationerna återfanns de flesta och mäktigaste i Versailles. Där fanns flertalet av de bankirer som var medlemmar i the Secret Society, exempelvis Lord Rothschild, J.D. Rockefeller, Paul Warburg, Jacob Schiff, J.P. Morgan samt statsmän som Woodrow Wilson och Winston Churchill. Dessa personer skulle nu döma Tyskland ”så hårt som möjligt för att ha orsakat kriget”. Enligt författaren var deras syfte att ”lägga skulden på och döma Tyskland till förödmjukelse och, om möjligt, undergång. Under fyra års krig hade de allierades stridskrafter inte lyckats ta sig över den tyska gränsen, aldrig lyckats besegra landet, nu skulle de straffa Tyskland för det”. Hans Myrebro berättar om resultatet av detta möte, vilket bland annat ledde till en ohygglig svältkatastrof i Tyskland. Omkring en miljon människor dog av hunger. Tyskland tvingades att underteckna det som Hans Myrebro föredrar att kalla Versaillesdiktatet eftersom det undertecknades under hot och tvång.

Balfourdeklarationen
Knepet för att England och Frankrike skulle kunna få med USA i det andra världskriget var Balfourdeklarationen. Den var en överenskommelse som gjordes mellan den brittiske utrikesministern Arthur Balfour och Lord Walter Rothschild, ”som var de brittiska judarnas främste företrädare”. Här utlovades att den brittiska regeringen skulle stödja förslaget om att ”upprätta ett nationellt hem för judar i Palestina”. Deklarationen blev verklighet 1917. Men Palestina ingick då i det Osmanska riket och deklarationen var således illegal. Hans Myrebro citerar Arthur Koestler: ”En nation utlovade högtidligt till en andra nation att få ett tredje land”. I och med att löftet riktades till de sionistiska judarna i USA så fick man med USA i kriget. Israel i Palestina skulle kunna ge judarna en trygg plats, menade man. Hans Myrebro går detaljerat in på turerna omkring skapandet av Israel i Palestina. Sedan dess har Israel mer och mer tagit över det som en gång var Palestina.

Palestina och Israel
År 1993 undertecknades i Washington det som kom att kallas Osloavtalet, som föreslog en ”tvåstatslösning”. Tanken var att det skulle underlätta en fredsprocess. Problemet är dock att ett sådant avtal skulle formellt godkänna judarnas ockupation av palestiniernas land och därmed även den mångåriga förföljelsen av och mordet på flera tusen palestinier.
Lasse Wilhelmson berättar i sin bok ”Är världen upp och ner?” (2009) att Benny Morris, som är en ledande historiker i Israel, har tagit fram dokument som visar hur Ben-Gurion och andra sionistledare ”i april 1948 gav order om att de palestinska byarna skulle förstöras och byborna fördrivas – med hjälp av massakrer, våldtäkter och avrättningar där palestinier ställdes mot en mur och sköts”. Han konstaterar också att utan denna etniska rensning hade staten Israel inte kunnat skapas. Sionismens paroll ”Ett land utan folk till ett folk utan land” förbisåg enligt Wilhelmson att landet redan var bebott. Därför måste många människor flyttas för att ge plats för judarna. Wilhelmson menar att det kom att handla om etnisk rensning. Landet utropades först när en kraftig judisk majoritet var säkrad.

Ryska revolutionen – en sionistisk statskupp
Hans Myrebro berättar om det som egentligen hände i Ryssland år 1917. Hur det som enligt historieskrivarna kommit att kallas den ”ryska arbetarrevolutionen” egentligen var en sionistisk statskupp. De ledande kuppmakarna Lenin, Trotskij med flera var judar som fick ekonomiskt stöd från Wall Street och andra bankirer. Detta berättar även Jüri Lina om i ”Världsbyggarnas bedrägeri – Frimurarnas dolda historia” (2017). Lenin kallade sina anhängare för bolsjeviker efter det ryska ordet bolsjinstvo, som betyder ”majoritet”.
En intressant uppgift som Hans Myrebro berättar är att det genomfördes en folkomröstning i Ryssland på hösten 1917 och att socialdemokraterna vann den överlägset, vilket ledde till ännu en statskupp och ett inbördeskrig mellan de marxistiska bolsjevikerna och den ryska befolkningen.
Bolsjevikernas syfte var att genom våld ”sprida kommunismens läror till övriga Europa”. I Tyskland försökte kommunisterna genomföra en kommunistisk revolution, men misslyckades. Hans Myrebro berättar att en svensk säkerhetspolis rapporterande från en inspektionsresa år 1921 ”att ledarna för revolutionsförsöket 1919 i Berlin varit judar som sedan fortsatt till Bayern och som drivits av ett gränslöst rashat att mörda personer ur borgerligheten”.

Förintelser
Idag sitter vi med ett blodigt facit i hand. Under Lenins och Stalins regim, 1917 – 1953, avrättades mellan 25–30 miljoner människor i kommunistiska Sovjet på det mest utstuderade och grymma sätt under de första och andra världskrigen och däremellan och därefter. Gulag, som var en ledningscentral för ett system av fängelser, arbetsläger, mentalsjukhus och speciallaboratorier, huvudsakligen i Sibirien, var en verklig förintelseindustri, menar Hans Myrebro. De blev mest kända genom Alexander Solsjenitsyns avslöjande ”Gulagarkipelagen” (1974–1976).
Dessutom tillkommer de 8–10 miljoner ukrainare som mördades genom medveten svält på Stalins order, det som kom att kallas Holodomor. Många av Europas länder har erkänt svältkatastrofen i Ukraina, dock inte Sverige, vilket gör att Hans Myrebro menar att Sverige i och med det framstår som en ”genuin Förintelseförnekare”.
Till kommunismens ohyggliga folkmord måste också räknas förintelsen under Mao Zedong. 45 miljoner människor mördades i Kina i världens största enskilda massmord, vilket Mao bar det fulla ansvaret för. Det skedde under det så kallade ”Stora språnget” åren 1958–1962. Framför allt mördades dessa oskyldiga genom svält. Hans Myrebro betonar att folkmorden i Gulag, i Holodomor och i Kina avsevärt överträffar det som hände i de nationalsocialistiska koncentrationslägren med råge. De siffror som angivits för de som dog i de tyska lägren har skiftat.

Fyra miljoner – En och en halv miljon

Fyra miljoner.

En och en halv miljon.

Den officiella siffran har efter Nürnbergrättegångarna varit 6 miljoner, men det är en siffra som verkar ha en mer mytologisk innebörd än faktisk verklighet. Flera revisionistiska författare, exempelvis Jürgen Graf (2006), Thomas Dalton (2015) och Peter Winter (2015) m.fl. är siffran 6 miljoner inte en vetenskapligt fastställd siffra på döda i de nationalsocialistiska koncentrationslägren, utan det verkar vara ett heligt mantra, som återkommit i många decennier i pressen.
Enligt en arkivsida på Internet har siffran 6 miljoner använts om det judiska folkets lidande i 256 referenser mellan åren 1900 till 1945, före rättegångarna i Nürnberg, i minst tio olika tidskrifter samt i uppslagsverk. På en informationsplatta utanför Auschwitz-Birkenau stod det 4 miljoner tills för några år sedan då plattan byttes ut till 1,5 miljoner döda.

Röda Korsets lista över döda i de tyska lägren.

Ännu en siffra presenteras av Röda Korset som hade tillträde till de nationalsocialistiska koncentrationslägren och dokumenterade alla dödsfall. Däremot hade de inte tillgång till de ryska, franska och engelska koncentrationslägren. Den lista som offentliggjordes efter Sovjetunionens fall visar att 271,304 personer dog i de tyska lägren.

Eftersom forskning om vad som hände de tyska lägren är kriminaliserad och därmed förbjuden i många länder så är det mycket svårt för forskare att få fram en sann bild, även om många under senare år ändå försökt och skrivit böcker. Det mesta av allt detta förbigås med tystnad i historieböcker och i den mediala bevakningen. Hans Myrebro frågar sig varför den tyska förintelsen blir så enormt bevakad och omskriven? För att få nåt slags svar refererar han till Alexander Solzjenitsyn som själv varit i Gulag och som skriver:

”Du måste förstå, att de ledande bolsjevikerna som tog över Ryssland inte var ryssar. De hatade ryssarna. De hatade kristna. Drivna av etniskt hat, torterade de och slaktade miljoner ryssar utan den minsta mänsklig ånger. Det kan inte överdrivas. Bolsjevismen har åtagit sig den största mänskliga massakern i alla tider. Det faktum att de flesta i världen är okunniga och obekymrade om denna enorma brottslighet är ett bevis för att de globala media är i förövarnas händer”.

Är fokus på den tyska förintelsen ett sätt att dra bort intresset från de kommunistiska, sionistiska förintelserna i Sovjet, Ukraina, Kina med mera?  En annan fråga jag ställer mig är varför det bara är personer som överlevt de tyska lägren som kallas för ”överlevare” och höjs till skyarna av media och får åka runt på skolor och berätta om ohyggligheterna? Varför är vi inte intresserade av att lyssna på ”överlevare” från de kommunistiska förintelserna?

Andra världskriget
Franklin Roosevelt blev president i USA år 1933 och han var mycket negativ till Tyskland. Kort efter installationen förklarade judarna krig mot Tyskland, något som slogs upp på första sidan i Daily Express i mars 1933. Man utlyste en bojkott mot tyska varor, vilket skapade stora problem för Tyskland.

Nu var det var åter dags att försöka knäcka Tyskland. I historieböckerna har vi fått lära oss att det var tyskarna och Hitler som startade kriget, men Hans Myrebro avslöjar att verkligheten är en annan. Det var åter England och Frankrike som ville ha kriget. Dessutom var den amerikanske presidenten Roosevelt angelägen om att få till ett storkrig i Europa, sannolikt på grund av den stora arbetslöshet som USA hade. Ett krig i Europa skulle kunna skapa både goda inkomster och lösa arbetslöshetsproblemen. Tack vare Balfourdeklarationen lyckades man få med USA i kriget. En annan anledning till krig var att de stora oljefyndigheterna som fanns i Mellanöstern, tillsammans med det sionistiska intresset att få tillgång till Palestina. Nu såg Hitler ingen annan utväg än att försvara Tyskland. Hans Myrebro berättar ingående om maktspelet och turerna som ledde fram till kriget. Det blev ett ohyggligt krig. Författaren berättar hur Hitler vid några tillfällen föreslog fred, men de allierade var inte intresserade.
Och jag undrar naturligtvis vilket spel som pågår nu över våra huvuden och bakom våra ryggar, för att få till stånd ett tredje världskrig?

Morgenthauplanen
De allierade nöjde sig inte med den förödelse de åstadkommit under de första och andra världskrigen med de enorma dödstal de lett till. Efter kriget planerade man den slutgiltiga förintelsen av Tyskland och tyskarna. Den s.k. Morgenthau-planen presenterades på en konferens den 2 september 1944, innan andra världskriget ännu var avslutat. Huvudpunkten var: ”Det här programmet för att eliminera krigsindustrin i Ruhr och i Saar ser fram emot att konvertera Tyskland till ett land som primärt blir en jordbruks- och herdekultur till sin karaktär”.
Hans Myrebro berättar att Winston Churchill och president Roosevelt var närvarande på konferensen, men även USA.s judiske finansminister Henry Morgenthau, som samarbetade tätt med sin statssekreterare Henry Dexter White, som också hade judiska rötter. Författaren konstaterar att Morgenthau och Dexter White hade mycket stort inflytande över den amerikanska politiken. De hade tillsammans utarbetat Morgenthauplanen för hur Tyskland skulle behandlas efter kriget. Man tänkte sig att Tyskland skulle förvandlas till ett ”förindustriellt primitivt jordbrukarsamhälle, ett potatisland”. Hans Myrebro redogör ingående för huvudpunkterna i planen. Det är förståeligt att Churchill vid första påseendet beskrev den som ”Cruel and un-Christian” (”Grym och okristlig”), men han blev övertalad.

Författaren berättar att när planen genomfördes kom 65 miljoner tyskar att leva på svältgränsen under flera år. Flera av Europas länder ville bistå med livsmedel men fick inte tillstånd av de allierade. Tyskland utsattes för stränga produktions-begränsningar och nedmontering av industrin. Hans Myrebro beskriver detaljerat vad som hände med stöd av flera historiska författare och forskare. Bland annat berättar han om Eisenhowers ohyggliga dödsläger. I dessa läger placerades soldater och civila för att medvetet dö i slutet av och efter andra världskriget. De hade inga filtar, inget skydd, inga rockar, nästan ingen mat. De levde, sov och gjorde sina behov i leran under öppen himmel. Omkring 1,7 miljoner tyskar dog i dessa dödsläger. Det är naturligtvis lätt att reflektera över vad som händer i världen idag i olika länder som är utsatta för samma typ av påtryckningar och sanktioner, och där vi inte får information på grund av att mainstreammedia inte vill eller får berätta. Hans Myrebro gör hela tiden tänkvärda jämförelser med dagens situation. Exempelvis hur lögnpropagandan idag trappas upp mot Ryssland och Putin på samma sätt som skedde då mot Tyskland och Hitler.

Sammanfattningsvis
Det är verkligen inte lätt att göra Hans Myrebros fantastiskt intressanta och viktiga bok rättvisa i en kort artikel. Boken måste läsas och begrundas. Gamla sanningar blir brutalt omkullkastade och sånt är ofta svårt att smälta. Att inse att man blivit lurad både i skolan och genom den fortsatta indoktrineringen genom massmedia är verkligen inte lätt. Det leder lätt till frågan: ”Vad mer finns det som jag blivit lurad att tro på?” Det blir en allt viktigare fråga för oss att ställa.
Boken är också som nämnts en upprättelse av det tyska folket på samma sätt som en annan nyligen utkommen bok är, Thomas Goodrichts ”HELLSTORM – Nazi-Tysklands död 1944–1947” som översatts till svenska i år. Genom dessa båda böcker får vi för första gången på över 70 år en insikt i hur krigen och ”freden” faktiskt formades – på svenska.
Jag vill avsluta med att kort berätta om den judiske frimurarledaren Albert Pikes bok ”Morals and Dogma of the Ancient and Accepted Rite of Scottish Freemasonry” (1871) där han redogjorde för planen för de kommande tre världskrigen. Det första världskriget måste enligt Pike åstadkommas för att tillåta ”Illuminati” att störta tsaren i Ryssland och göra landet till en fästning för ateistisk kommunism. Det andra världskriget måste leda till att utnyttja skillnaderna mellan fascisterna och de politiska sionisterna. ”Detta krig måste ske så att nazismen förstörs och att den politiska zionismen är tillräckligt stark för att inrätta en suverän stat, Israel i Palestina”.
Det tredje och kommande världskriget är det mest nödvändiga för att Illuminati ska kunna ta makten över världen och skapa en ny världsordning. Det kriget kommer att stå mellan arabvärlden och judarna/Israel. ”Kriget måste genomföras på ett sådant sätt att islam (den muslimska arabiska världen) och den politiska zionismen (Israels stat) ömsesidigt förstör varandra”.

Enligt både Hans Myrebro och andra källor pågår just nu förberedelserna för detta tredje världskrig och han har planer på att skriva en bok om detta. En mental förberedelse för det som kan komma att hända, kan vara att läsa denna bok. Den är en ögonöppnare och tankevändare som borde användas i skolornas historielektioner, men även som vidareutbildning av politiker, journalister och andra opinionsbildare.
Vi har ju också på senare tid rekommenderats att hålla oss kris- och krigsförberedda bland annat genom att MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, skickat ut en broschyr till Sveriges alla hushåll med rubriken ”Om krisen eller kriget kommer”. Försvaret håller på att trappas upp successivt. Värnplikten är på väg tillbaka. Dessutom har Krisberedskapsmyndigheten publicerat en 40-sidig broschyr på nätet där man ger råd och tips, bland annat att vi behöver ha ett förråd för livsmedel för en vecka samt batterier och mycket annat.
Något är definitivt på gång! Och det känns inte särskilt uppmuntrande.

…….

Detta inlägg publicerades i Politik och märktes , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

28 kommentarer till De skapade ett blodigt 1900-tal! Historiskt korrekt granskning av sionistisk makt

 1. Lasse Anckarman skriver:

  Finns en del som inte alls är historisk korrekthet i Myrebros text. Jag nöjer mig dock med att rätta till några få detaljer på grund av tidsbrist, som t.ex. att judarnas heliga skrift faktiskt är torah i första hand, samt påståendet att det ”Bland de ortodoxa judarna finns en stor motståndsrörelsen mot sionisternas agerande i Israel.”[sic] Dessa ortodoxa judar motsätter sig bara ”Israel” just nu. När messias kommer anser de ändå att landet är deras, baserat på samma urkunder som alla andra ortodoxa judar, dvs. judendomen, bygger sin verklighet på.

  Att Waton skriver att ”Nazism är en imitation av Judaism” betyder förstås inte att det är sant, skillnaderna är betydligt fler än likheterna och i verkligheten var de ju varandras motsatser. Men det allvarligaste felet Myrebro gör sig skyldig till är att han underlåter att Waton faktiskt skrev; ”nazism is only an imitation and perversion of Judaism.”

  Och inte nog med det, Watons bok är helt enkelt en judisk hatskrift mot dåtidens tyska nationalsocialism och mot kristedom! Var och en får dra sin egen slutsats vad detta faktum ger texten för betydelse. Här följer en del citat från Watons bok A Program for the Jews and Humanity:

  ”Marxism is nothing else than our old friends, communism and internationalism, for this is what Marxism endeavors to realize.”

  ”Nazism is nothing else than an imitation and perversion of Marxism; there is nothing in nazism which was not taken from Marxism.”

  ”Nazism is nothing else than an imitation and perversion of Marxism; the nazis distorted Marxism that it should not be recognized.”</i

  Klicka för att komma åt WatonProgramForJewsAndHum.pdf

  Vidare skriver Myrebro, som sannolikt till största delen läst mest ortodox litteratur om tysk nationalsocialism och troligen ganska flata och vilseledande information om judendom, till exempel:

  ”Båda ideologierna betonar rasrenhet och sätter det etniska gruppintresset framför individens intresse. Även altruism och samarbete inom den egna gruppen är viktigt för båda ideologierna.
  […]
  Judarnas idéer om ett semitiskt ursprung kan liknas vid nationalsocialisternas idéer om sina ariska rötter”

  Judendomen är raka motsatsen till altruism! Den är egenkär, självupptagen och polariserande. Den är hatisk och rasistisk mot allt icke-judiskt.

  Hur ofta talade eller skrev Hitler om ”den ariska rasen”? Och hur ofta har judar talat om sin judiskhet och judendomens betydelse för den egna identiteten? Och hur ofta försöker judar framhäva att de verkligen är en ras? Om en viss hyresgäst blir utsparkad hundra gånger av hundra olika hyresvärdar, ligger då problemet troligast hos hyresvärden eller hyresgästen?

  https://lordmolyneaux.wordpress.com/2018/05/02/complete-list-of-jewish-expulsions-908/
  https://direktdemokratihalmstad.wordpress.com/2017/07/04/jews-expelled-328-times-the-last-2700-years/
  https://theuglytruth.wordpress.com/2014/08/15/over-a-hundred-locales-expelled-jews-before-zionism-was-even-a-factor-why/

  En annan sak som Myrebro ”glömt” är att den tyska minoriteten i Polen blev utsatta för mord och terror redan på våren 1939 – april-maj och orsaken till Tysklands inmarsch i Polen – och att Hjalmar Schacht blev sparkad från sin post som riksbankschef i januari samma år, som tillsammans med Hitlers många fredsförslag och att Neville Chamberlain – som 1951 beskyllde USA och ‘världsjudendomen’ ‘ för WWII – ”byttes ut” till förmån för Winston Churchill, ger vid handen några pusselbitar som bör tillfogas innan hela pusslet kan läggas med tillfredsställande resultat.

  Dock ska det påpekas att Myrebro trots allt klarar sitt mål med ”historisk korrekthet” i lejonparten av sin text. Speciellt i sitt användande av det korrekta namnet nationalsocialism, samt att Balfour-deklarationen de facto var illegal, samt inte minst den gigantiska myten om 6 miljoner judiska martyrer som används som vår nya påtvingade religion, inte minst för att judar ska få behålla sitt monopol på offerstatus. Heder åt det.

  Gilla

 2. Lars Lindeberg skriver:

  Det har inte nämnts ett ord om att judarna har blivit utsparkade från våra samhällen minst 109 gånger! Bara det räcker för att förstå djävulskheten i hela begreppet ”judendomen”!
  De skall kastas ut från våra samhällen en gång för alla!
  De hör inte hemma bland oss!
  De är samhällsförstörare av stora mått! Det ser vi dagligen ja 24 timmar om dygnet!

  Läs detta noggrant och lär dig något!

  http://www.subvertednation.net/jew-lists/jewish-expulsions-and-exiles/

  Gillad av 1 person

 3. sociallycriticalbydefault skriver:

  Mycket intressant artikel!
  Sionismen är ett relativt nytt begrepp för mig. Kan du ge mig några källor som behandlar ämnet så objektivt som möjligt?
  Och vart hittar jag Myrebro’s bok? Eller en recension?

  Gilla

 4. sociallycriticalbydefault skriver:

  Tackar!

  Gilla

 5. Pingback: De skapade ett blodigt 1900-tal! Historiskt korrekt granskning av sionistisk makt – Life, Death and all between

 6. Lasse skriver:

  Min sammanfattande, korta men innehållsrika artikel om sionismen kan även den rekommenderas.

  Gilla

 7. hllviken skriver:

  ll

  Gilla

 8. Lasse Anckarman skriver:
 9. Lars Lindeberg skriver:

  Judendomen och judarna lever på hat, hatet är dess näring! Lenin bekräftade!

  ”Unlike any other religion, Judaism has been at war against Mankind since it first emerged on the historical scene because, unlike any other religion, Judaism defines itself only in opposition to ‘the other’, whether other people and/or other systems of belief. It can not exist in a vacuum without a nemesis ‘to utterly destroy’.”!

  Gillad av 1 person

 10. hllviken skriver:

  II

  Gillad av 1 person

 11. hllviken skriver:

  cc

  Gilla

 12. hllviken skriver:

  vv

  Gilla

 13. hllviken skriver:

  sss

  Gilla

 14. hllviken skriver:

  zz

  Gilla

 15. hllviken skriver:

  Det verkar som sista delen av länken ändrats;

  http://sourze.se/2008/04/22/mannen-bakom-hitler_66717#.W8Lx2BRDxz-

  Gilla

 16. Lasse Anckarman skriver:

  Länken fungerar tydligen inte, men artikeln finns hos Vaken. Inget jag tänker länka till dock. 🙂

  Tyvärr så förmedlar Delavante gammal konspiratorisk smörja som inte håller för en grundlig analys. Bevisen för att Hitler och NSDAP skulle ha varit marionetter existerar inte. Två av ”forskarna” Delavante hänvisar till, Highham och Sutton, bevisar ingenting i sina respektive böcker Trading with the Enemy samt Wall Street and the Rise of Hitler, som bägge finns att läsa på nätet. Higham påstår att han varit i arkiven men återger inte ett enda dokument som bevisar hans tes.

  En kortfattad vederläggning av Michael Collins Piper finns här:

  http://americanfreepress.net/bush-rockefeller-rothschild-hitler/

  Här en djupare analys:

  https://www.inconvenienthistory.com/7/3/3434

  På tiden att vakna och upplysta människor kastar av sig konspirationsoket och börjar betrakta verkligheten med öppna och kritiska ögon.

  Gilla

 17. hllviken skriver:

  Detta borde ha sagts varje gång ****** anklagar andra för grymhet –

  Gilla

 18. hllviken skriver:

  zz

  Gilla

 19. hllviken skriver:

  jj

  Gillad av 1 person

 20. Pingback: Svar angående judefrågan | corneliadahlberg

 21. Pingback: Judaspartierna | corneliadahlberg

 22. Siegfried skriver:

  Föredömligt korrekt tillika verklighetsförankrad summering, HP.
  Borde vara en självklar del av högstadiets historieundervisning!

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.