Obamas brittiska herrar laddar för blodbad i Syrien & atomkrig mellan stormakterna!

Civilisationen är i fara! Undrar du vad som pågår i världen? Går vi mot ett världskrig? Ja, det verkar så. På 1600-talet stack engelsmän till ett nytt York för att slippa förtrycket i sitt gamla land. Och nu styrs Obama lika förbannat av det brittiskbaserade petrodollarsystemet som gör allt för att rädda euron. Ett finanssystem som dom inte ens är med i!!! Vilket parti ska man jobba i för att förhindra ett nytt världskrig? Finns det något? Ja, kanske! Jag får många olika nyhetsbrev. LaRoucherörelsen i Sverige skickade detta idag som förklarar läget:

Britterna har nu drivit konflikten med Iran så långt, att minsta provokation kan utlösa ett atomkrig mellan stormakterna. Endast en kraftigt ingripande från Ryssland, splittring av Arabförbundet, Frankrikes tvekan och amerikanska militärers ovilja till krig, har hållit kriget borta. För Syrien har dessa påtryckningar de tre senaste dagarna lett till, att de två stora syriska oppositionsorganisationerna skrivit på en överenskommelse i Kairo att inte använda våld för att fälla Assadregimen, säga nej till utländsk intervention och nej till uppvigling av konflikter mellan sekter och etniska grupper. Islamiska konferensen (OIC) under turkisk ledning har också gått emot en utländsk intervention och kräver en dialoglösning. President Assad skall enligt gårdagens Damaskus Times hålla ett tal till nationen och tillkännage en ny regering som skall inkludera oppositionen. Hans medarbetare har under de tre senaste dagarna förhandlat om detaljerna med oppositionen.

Britterna ger sig inte utan försöker nu ställa till blodbad i Syrien med välkända Al Qaida-figurer. Samtidigt rycker man och sliter för att på andra håll få igång fler konflikter. Med tillräckligt antal konflikter kan spänningarna mättas, så att dynamiken mot storkrig kan hållas igång. Det som seglar upp nu ovanpå allt annat, är intervention i Somalia, piratverksamhet närmare Persiska viken, stridigheter i Nigeria, separering av Baluchistan från Pakistan och även en ny konflikt med Argentina om Malvinasöarna. Britterna har bråttom för Euron står inför ett sammanbrott och det betyder slutet på det brittiskkontrollerade banksystemet. De behöver börja sönderslagningen av sina stora konkurrenter i världen, Kina, Ryssland, Indien och USA, innan de förlorar sin globaliserade makt. Vi kan ta ifrån dem den makten med Glass-Steagall, ungefär som man som vuxen ibland måste en kniv ifrån ett barn.

Äntligen börjar man, även bland Obamas supporters, få upp ögonen för Obamas diktatorstendenser. Det måste vi också få ut i Sverige, för aldrig har det varit tydligare efter hans nya fullmaktslag NDAA. Om Nerobama avsätts lagligt, är världskriget också direktstoppat. Hjälp till att sprida våra nyheter på bloggar och debattsidor. Den internationella julmobilisering visar, att det går att få effekt även i de svåraste lägen. Använd det svenska flygbladet och mobilisera för möten! Lägger vi manken till, kan vi internationellt få förnuftet att segra 2012.

Exp  SvD  SvD  DN  DN  DN

…….

Detta inlägg publicerades i Politik och märktes , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

16 kommentarer till Obamas brittiska herrar laddar för blodbad i Syrien & atomkrig mellan stormakterna!

 1. Ja nu tog du i… atomkrig. Nä, fast det finns något tjusande med att vi alla ska dö tillsammans den där atomdöden. Tycker jag. Jag tänker som så att om mänskligheten är så urbota dum, så förtjänar den väl att utrotas tillsammans och för evigt. Planeten klarar sig nog ändå. Som jag brukar säga, den som lever får se.

  Men jag är mycket mer optimistisk än du. Så där lite naivt tänker jag att mänskligheten egentligen är klok som en bok, eller åtminstone girig som en del av min släkt, så de kommer aldrig att tillåta att de själva utrotas. Ha en riktigt god kväll 😉 så får vi se om vi lever i morgon. 🙂

  Gilla

 2. Nu står Israel inför det eftersträvade: Anfall på Iran!

  För ungefär ett år sedan lade Israel ut första ”initiativbomben” med sikte på detta anfall, nämligen genom att vara först med spridandet av ryktet om att Iran höll på att tillverka åtminstone 1 atombomb.”Detta måste förhindras”, löd ”Bomben!” Sedan har det succesivt trappats upp, ryktesspridningen, i syfte att väcka oro och initiativ från de av Israel helt styrda ”kamraterna, USA + England främst – och få det till att instundande krig påbörjades av Iran genom ”Ohörsamhet/Olydnad!” Äckligt, är väl ordet för dagen!!!

  Gilla

 3. stefan skriver:

  Vår konstitution

  Konstitution för Det Missionerande Kopimistiska Samfundet (valfritt syfte ”var och en har sin tro och kan bilda sitt egna samfund då”)

  § 1 Det Missionerande Kopimistsamfundet

  A. Det Missionerande Kopimistsamfundet är ett kopimistiskt trossamfund. En gemenskap av löst sammanhållna kretsar av kopimister som delar de gemensamma grundfundament som kopimismen utgörs av och som specificeras i detta dokument.

  B. Det Missionerande Kopimistsamfundet har sitt säte i Uppsala.

  C. Det Missionerande Kopimistsamfundet är ett religiöst samfund i det att det och dess medlemmar alla erkänner samma grundläggande religiösa grundfundament som är angivna i dokumentet, samt att det delar samma religiösa verksamhet, som också anges i dokumentet.

  D. Det Missionerande Kopimistsamfundet är ett missionerande samfund i det att samfundet har en normerande attityd gentemot det omgivande samhället. Genom påverkansarbete och spirituell ledning försöker det försvara sin värdegrund och sina åsikter i samhället. Samma åsikter och värdegrund som är angivet i Det missionerade budskapet i dokumentet.

  E. I Det Missionerande Kopimistsamfundet skall finnas följande organ:

  – Kopimistkonferens

  – kopimiststyrelse

  – Missionsföreståndare

  – Revisorer

  – Valberedning

  § 2 Syfte

  Samfundets syfte är att missionera kopimismens budskap i enligthet med tankarna som uttrycks i Det missionerade budskapet och Värdegrunden i det här dokumentet. Ett led i detta är att utnämna opar som kan leda kopimister i sin religiösa strävan och leda kopyacting.

  § 3 Kopimistkonferensen

  A. kopimistkonferensen är Det Missionerande Kopimistsamfundets högsta beslutande organ och har att besluta om Det Missionerande Kopimistsamfundets gemensamma arbete samt ge rekommendationer till församlingarna.

  B. Konferensen sammanträder årligen till ordinarie konferens på tid och plats som kopimiststyrelse bestämmer.

  Kallelse utfärdas senast 6 veckor före konferensen.

  Årsberättelse, som innehåller kopimiststyrelses och missionsföreståndarens verksamhetsberättelse samt kopimiststyrelses årsredovisning och anmälda ombud senast 4 veckor före kopimistkonferensens början tillsammans med förslag till beslut.

  C. Kopimiststyrelse kan kalla till extra kopimistkonferens mellan ordinarie konferenser. Kallelse till sådan kopimistkonferens utfärdas senast 2 veckor före konferensen. Vid extra kopimistkonferens får endast ärenden som upptas i kallelsen behandlas.

  D. Kopimistkonferensen består av de kopimister som önskar närvara.

  E. Kopimistkonferensen fattar beslut i öppen omröstning, om den inte beslutar annat. Val av ledamöter till kopimiststyrelse skall ske genom sluten omröstning.

  Varje närvarande medlem har 1 röst. Kopimistkonferensen fattar beslut med enkel majoritet, utom i de frågor där stadgarna anger annat. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder utom vid val, då frågan avgörs genom lottning.

  F. Förslag för behandling av ordinarie kopimistkonferens skall vara inkommet till kopimiststyrelsen senast 4 veckor före konferensen. Styrelsen skall yttra sig över inkomna förslag.

  G. Vid ordinarie kopimistkonferens skall följande ärenden behandlas:

  1. Val av funktionärer för kopimistkonferensen:

  a) ordförande och 1 eller 2 vice ordförande,

  b) 1 eller flera sekreterare,

  c) 2 personer att jämte ordföranden justera konferensens protokoll,

  d) rösträknare.

  2. Föredragning av verksamhetsberättelse samt årsredovisning för föregående verksamhetsår.

  3. Föredragning av revisorernas berättelse.

  4. Fastställande av resultaträkning och balansräkning.

  5. Beslut angående ansvarsfrihet för kopimiststyrelsen och missionsföreståndaren för föregående verksamhetsår.

  6. Fastställande av verksamhetsplan och budget för närmast följande räkenskapsår.

  7. Val av ledamöter i kopimiststyrelsen.

  8. Val av kopimiststyrelsens ordförande, som väljs bland kopimiststyrelsens ledamöter.

  9. Val av revisorer och ersättare för dessa.

  10. Val av ledamöter, ordförande och vice ordförande i valberedningen.

  11. Inkomna förslag.

  12. Ärenden som kopimiststyrelsen framlägger för behandling.

  13. Uttalanden i aktuella frågor, som kopimistkonferensen beslutar uppta till behandling.

  § 4 Kopimiststyrelsen

  A. Kopimiststyrelsen är mellan kopimistkonferenserna Det Missionerande Kopi mistsamfundets högsta beslutsinstans. Den har sitt säte i Uppsala och består av 6 ledamöter, som väljs av kopimistkonferensen för en tid av 2 år. Halva antalet väljs varje år.

  B. kopimiststyrelsen skall, tillsammans med missionsföreståndaren, planera och leda Det Missionerande Kopimistsamfundets arbete i enlighet med kopimistkonferensens beslut.

  C. kopimiststyrelsen organiserar själv sitt arbete, och kan efter behov utse utskott och delegationer för att bereda och/eller på styrelsens vägnar besluta i vissa ärenden.

  D. I styrelsens uppgifter ingår att

  – besluta om mål och riktlinjer för Det Missionerande Kopimistsamfundets arbete på grundval av konstitutionen samt inom ramen för beslut av kopimistkonferensen,

  – förvalta Det Missionerande Kopimistsamfundets tillgångar, med rätt att köpa och sälja fast egendom,

  – förbereda ärenden som skall behandlas vid kopimistkonferensen,

  – verkställa kopimistkonferensens beslut,

  – besluta om Det Missionerande Kopimistsamfundets centrala organisation och anställa erforderlig personal,

  – besluta om anslutning till andra samarbetsorgan.

  – utse Det Missionerande Kopimistsamfundets representanter i de organ där kyrkan skall vara företrädd,

  – ansvara för rekrytering till särskilda tjänster

  E. kopimiststyrelsen, eller den/de styrelsen utser, äger rätt att tecka Det Missionerande Kopimistsamfundets firma.

  F. kopimiststyrelsen skall upprätta matrikel över Det Missionerande Kopimistsamfundet.

  G. kopimiststyrelsen kan välja att utföra delar av samfundets verksamhet genom egna eller samägda bolag, stiftelser eller andra organisationer. Beslut om sådan verksamhet, som har principiell karaktär eller stor ekonomisk vikt, bör underställas kopimistkonferensen.

  H. kopimiststyrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst 2 av kopimiststyrelsens ledamöter begär det. Missionsföreståndaren har rätt att delta i överläggningarna och få sin särskilda mening antecknad till protokollet.

  I. kopimiststyrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Den fattar beslut genom öppen omröstning. Om ledamot begär så, skall dock sluten omröstning ske.

  Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder utom vid val, då frågan avgörs genom lottning.

  § 5 Missionsföreståndaren

  A. Missionsföreståndaren, som utses av kopimistkonferensen på förslag av kopimiststyrelsen, är Det Missionerande Kopimistsamfundets andliga ledare och främsta företrädare.

  B. Missionsföreståndaren skall tillsammans med kopimiststyrelsen planera och leda Det Missionerande Kopimistsamfundets arbete enligt kopimistkonferensens beslut. Missionsföreståndarens särskilda uppgifter beskrivs i kopimistordningen.

  C. Missionsföreståndaren väljs för en tid av 1 år och kan omväljas för ytterligare perioder om 1 år. Valbar är alla kopimister. För val av missionsföreståndare krävs 2/3 majoritet.

  § 6 Valberedningen

  A. Valberedningen skall förbereda val av funktionärer vid kopimistkonferensen, val av styrelse och revisorer samt av ordförande och vice ordförande i beredningsutskottet.

  Valberedningen kan också ge förslag i övriga val, där ordningen inte reglerats på annat sätt.

  B. Rätt att föreslå ledamot i kopimiststyrelsen har kopimist. Förslaget ska lämnas till valberedningens ordförande senast 4 veckor före kopimistkonferensen. Förslagsställare skall förvissa sig om att den som föreslås står till förfogande. Valberedningen kan föra fram egna kandidater.

  C. Valberedningen skall upprätta valsedel till kopimistkonferensen med de kandidater till kopimiststyrelsen som valberedningen förordar. Valsedeln skall om möjligt innehålla två namn utöver det antal som skall väljas.

  Om några av dem som upptas på valsedeln senare avböjer kandidatur, kan valberedningen komplettera valsedeln innan val förrättas.

  D. kopimistkonferensen utser valberedningen för nästkommande konferens.

  § 7 Redovisning och revision

  A. Det Missionerande Kopimistsamfundets räkenskapsår är 1 januari – 31 december.

  B. kopimiststyrelsen skall för varje räkenskapsår upprätta årsredovisning, som innehåller förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning.

  C. Årsredovisningen, räkenskaperna samt förvaltningen skall granskas av 2 revisorer utsedda av kopimistkonferensen. Av revisorerna ska helst en vara auktoriserad. Auktoriserad revisor kan prioriteras bort av ekonomiska skäl. För revisorerna ska upp till 2 ersättare utses.

  D. Revisorerna skall följa verksamheten och den ekonomiska förvaltningen. De skall efter granskning avge berättelse till konferensen samt ge förslag i fråga om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt om ansvarsfrihet för kopimiststyrelsen.

  § 8 Förbundet Unga kopimister

  A. Det Missionerande Kopimistsamfundets arbete med barn och unga är anförtrott åt FUK (Förbundet Unga kopimister). För FUK gäller stadgar fastställda av dess riksmöte på förslag av FUK:s styrelse efter samråd med kopimiststyrelsen. Arbetet bedrivs enligt Den Missionerande Kopimistkyrkans grundsatser.

  § 9 Upplösning av Det Missionerande Kopimistsamfundet.

  A. För upplösning av Det Missionerande Kopimistsamfundet krävs samstämmiga beslut vid två på varandra följande ordinarie kopimistkonferenser. Sådant beslut skall fattas med 2/3 majoritet av närvarande ombud.

  § 10 Ändring av Det Missionerande Kopimistsamfundets konstitution

  A. Ändring av Det Missionerande Kopimistsamfundets konstitution kan ske genom beslut av kopimistkonferensen.

  B. För ändring av kyrkans namn, grundsatser och stadgar skall beslut fattas med 2/3 majoritet av närvarande ombud.

  För ändring av § 9 krävs samstämmiga beslut vid två på varandra följande ordinarie kopimistkonferenser.

  Kopeïerat för ädla syften delat på alla personligheter i sann demokratisk ordning…Om någon är lat och vill utnyttja rätten att kopiera denna kopierade info så är det med fördel att kopiera detta och även ändra innehållet för bättre egna syften i sann politisk anda…..Maproducerade kyrkor på löpande band det är den industriella verkligheten kanske som smäller översittare på andra planhalvan skapad av kopiering hehehe kör hårt .

  Gilla

 4. stefan skriver:

  Länk till detta för ytterligare funderingar
  http://kopimistsamfundet.se/sjalavard-och-bikt/
  Aftonbladet säger detta bara är för rika ,,,,ovisst puckon,fast de för säkerhets skull la ju till error länken så de flesta inte får läsa det. Kul för den som hajjar grejjen.

  Gilla

 5. stefan skriver:

  Min tanke är ju att alla skapar sin institution i STATEN och jävlas med de nyttiga idioterna så de skiter knäck tills de skitit slut och har så ont i aschlet så de aldrig kan skita mer.
  Men det är ju bara min önskan att de starka som kan genomföra sånt i laga kraft verkligen gör det.
  Kallas för handlings kraft och motsatt till kunniga bitna av lama apor så att säga.

  Gilla

 6. The anaylsis is flawed in a certain way:-

  ”They need to break the merger of its major competitors in the world, China, Russia, India and USA, before they lose their global power.”

  Surely he is missing a few points. The emerging power is between the so-called ”BRICK” – Brazil, Russia, India, China and South Africa. Each has either nuclear or global financial power that combined is able to be a challenge to the dollar as world reserve currency. It is this fact that he appears to be missing.
  There also has to be a measure of tension between the Euro and the dollar. The two currencies are not the same and the use or ascendance of one has implicatioins for the other. For example, when Saddam Hussein clearly indicated that once the UN sanctions were lifted, then Iraqi oil would be sold in Euros and not dollars that decison sealed his fate. The US went to war to preserve its dollar dominance and seek to maintain a position over Iraqi oil supplies. Likewise,when Gadaffi indicated that he would launch an African currency backed by the glod Dinnar, that sealed his fate.

  I fail to see the point about mainly British interests being protected, when the US has the world’s reserve currency and has gone to war to preserve that dominance.

  The banking interests drive and direct Western political processes, more than do merely British interests.

  Gilla

 7. gunnardeckare skriver:

  Jag vet inte var detta slutar. Hoppas att man besinnar sig och löser detta med fredliga medel.

  Gilla

 8. stefan skriver:

  Fredliga medel är ju som vanligt då nu för tiden ”fredsbomber” När första bomben landar i ökenlandet så kommer det finnas färdiga laddningar i USA och dessa tror jag ju är poängen med att bomba I Ran.
  Typ Damm it Hower är nog inplanterat saker i från början. Nya dollar sedlar visar ju detta skeende liksom det visa dessa torn. Så efter att en fredsbomb landat fredligt i Iran så bör man akta sig att vara nära kärnkraftverk och bakom dammarnas bristande vattenvägar. Bor man där så bör man flyttat på sig . Annars kan man nog skylla sig själv. Liksom dör jag bor är det markerat rött och det är det största området i Sverige som riskerar försvinna ner i jordmassorna, faktiskt en hel stad i dalarne, detta har de faktiskt till och med sagt på tv har jag hört, rätt ballt ändå att det händer saker annars står ju allt still om man nu ska försöka vara positiv i alla riktningar öh.

  Gilla

 9. stefan skriver:

  Strax innan jul tog Kammarkollegiet beslut om att registrera Det Missionerande Kopimistsamfundet som ett religiöst samfund. Detta innebär att Sverige är det första landet i världen som erkänner kopimismen som en religion.
  Detta är faktiskt av större vikt en vad vissa vill tänka att det har. Deras sida har varit tydligen överbelastad av intresse och därför inte funkat. Kul tycker jag.

  Gilla

 10. Antonia skriver:

  Det som oroar mig är att mänskligheten har inte kommit längre än att vilja lösa problem med våld. Och att så många verkar heja på det.

  Gilla

 11. Markus Andersson skriver:

  Ja civilisationen låter sig inte räddas av analyser, inte heller av en massa viktigtpettrigt faktarabblande, inte heller av puss, kram, hålla varandra i handen och ”tro på fredliga lösningar” i skenet av tända ljus.
  Det är helt enkelt dags att plantera ett äppelträd idag.

  Gilla

 12. Helena! ”Civilisationen är i fara”, säger du. Civilisationen??? Var i hela I-världen finns den???

  Gilla

 13. stefan skriver:

  Den finns på Djurgården.

  Gilla

 14. Doris Lessing skriver:

  Jasså finns den på Skansen!

  Gilla

 15. Doris! Yea , DÄR finns i burar civilisationen, på Skansen, men fri också i djungler, aldrig besökta av jordens livutsugande löss!!!

  Gilla

 16. Helena Palena skriver:

  Ann Helena: 2012 blir inget muntert år. Jag är nog mera pessimistisk än du. Helt klart. Men vi går inte under. Folk kommer att lida dock.

  Forslin: Ja, äckligt är ordet för dagen. Introt till kriget påminner om övertagandet av Irak.

  Stefan: Du har lagt ut upplägget för hur föreningssverige ser ut. Kopimist. Vad är det? Ett skämt`Ska kolla. Nej, det var inget skämt. Men vad är syftet? Själavård på nätet. Kan man vara med även om man inte tror på Gud – alltså varken är muslim, jude, katolik eller kristen?

  Courtenay: Then there is hope with Brick-countiies emerging on the horizon.

  Gunnar: Hoppas kan man alltid men jag tror det blir krig.

  Antonia: Jag tror inte folk hejar på. Vi har bara inget val när NWO-dårarna går loss.

  Markus: Ingen dum idé! Hylla livet och naturen genom att leva på som vanligt i idiotins tidevarv.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.